YÜKLENİYOR

Otomatik yangın algılama sistemleri, oluşması muhtemel yangınların önceden algılanarak uyarı yapılmasını sağlamak adına kullanılmaktadır. Yangını anında algılayarak gerekli uyarıları anlık olarak yapabilen bu sistemler, yangın tehlikesi bulunan tüm alanlarda kullanılarak yangınların felakete dönüşmesini engelleyici görevini üstlenirler.

Yangın Alarm sistemleri, olası bir yangını başlangıç anında tespit ederek uyarı elemanları ile ilgili birimlere müdahale şansı sağlayan, söndürme sistemlerini değişik algılama elemanları aracılığıyla ikaz vermek suretiyle, tehlikeli olabilecek birimleri devre dışı bırakarak yerleşkenin tahliyesi için süre kazandıran sistemler bütününe verilen isimdir. Yangın algılama ve alarm sistemleri çıkabilecek tüm yangınların en hızlı şekilde algılanmasını ve bu sayede gerekli tedbirlerin alınmasında zaman kazanılmasını sağlamaktadır. Olası can ve mal kaybının engellenebilmesi için kurulan bu sistem ile alarmın devreye girerek güvenlik uyarılarının sinyallerinin verilmesi sonucu itfaiye ya da diğer güvenlik merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Kullanılacağı alanın özelliklerine ve ihtiyaçlara göre tercih edilerek kurulan yangın algılama sistemlerinin tasarımında,

→ Alev ve gaz dedektörleri,
→ Duman dedektörleri,
→ Yangın dedektörleri,
→ Yangın panelleri, sirenler,
→ Isı algılama dedektörleri,
→ Konvansiyonel ısı dedektörü,
→ Adresli sitemler,
→ Karbon monoksit sistemler
→ Kullanıma bağlı özelliklere uygun olarak tasarlanan özel ekipmanlar yer almaktadır.

Otomatik yangın algılama sistemleri sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve binaların yangından korunması yönetmeliğinde yer alan hususlar doğrultusunda kurulmakta ve periyodik bakımları yapılmaktadır. Periyodik bakımlar yangın algılama sisteminin sorunsuz bir şeklide işlemesinin temini adına yapılmaktadır. Yangın algılama sistemine ait olan cihazların tamamı veya bir bölümünün ihtiyaç olduğu dönemlerde veya periyodik bir zaman çizelgesine bağlı kalınmak suretiyle bakım yapılmaktadır. Önceden belirlenmiş süreler içerisinde yapılan periyodik bakımlar gözlem, inceleme ve fiziksel müdahale yöntemleriyle yapılarak, sistemin çalışmasına engel teşkil edebilecek sorunların ortadan kaldırılması amaçlanır.

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Tasarım İlkeleri

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımlarının nasıl olması gerektiğine dair bilgiler madde 74’de yer almaktadır.

Madde 74’e göre;

(1) Yangın uyarı sistemi; yangın algılama; alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.

(2) Yangın uyarı sisteminin oluşturan bütün kabloların ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan bütün hatların; kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulması gerekir.

(3) Yangın uyarı sisteminin herhangi bir sebeple devre dışı kalması halinde, tekrar çalışır duruma getirilinceye kadar korumasız kalan bölgelerde ilave güvenlik personeli ile denetim yapılır ve gerekli tedbir alınır.

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Algılama ve uyarı sistemlerinin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler madde 75’de tanımlanmaktadır. Madde 75’e göre;

(1) Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile veya otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılarından biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.

(2) El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 m’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Engelli veya yaşlıların bulunduğu yerlerde bu mesafe azaltılabilir. Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir. Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir. Aşağıda belirtilen binalarda yangın uyarı butonlarının kullanılması mecburidir:

(a) Konutlar hariç, kat alanı 400 m2‘den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda,
(b) Konut hariç, kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda,
(c) Konutlar dahil bütün yüksek binalarda.
(3) Yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı Ek-7’de ki değerleri aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.

Otomatik Algılama Sistemi Gereken Binalar (Ek – 7)

(4) Algılama sisteminin gerekli olduğu ve fakat duman algılama cihazlarının kullanımının uygun veya yeterli olmadığı mahallerde, sabit sıcaklık, sıcaklık artış, alev veya başka uygun tip algılama cihazı kullanılır.

(5) Ek-7’de belirtilen binalardaki bütün mahallere, TS EN 54-14’e göre algılayıcılar yerleştirilir. Yangın anında normal baca niteliği olmayan, içinde yanmaya elverişli madde bulunmayan ve erişilmesi mümkün olmayan boşluklara duman algılayıcı takılması gerekli değildir.

(6) Bütün algılama cihazlarının periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması gerekir.

(7) Binada otomatik yağmurlama sistemi bulunuyor ise, yağmurlama başlığının açılması halinde yangın uyarı sisteminin otomatik algılama yapması sağlanır. Bu amaçla, her bir zon hattına su akış anahtarları tesis edilir ve bu akış anahtarlarının kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanır. Otomatik yağmurlama sistemi olan yerler, otomatik sıcaklık algılayıcıları donatılmış gibi işlem görür. Bu mahallerde otomatik sıcaklık artış algılayıcılarının kullanılması mecburi değildir.

(8) Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu ve benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm sistemi tarafından otomatik olarak bağlanır.

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemlerinin Alarm Vermesi

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin yangın anında alarmlarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili hususlar Madde 76’da belirtilmiştir. Madde 76’ya göre;

(1) Bir yangın algılama ve uyarı sisteminin devreye girmesi halinde, sesli ve ışıklı olarak veya data iletişimi ile alarm verme;

(a) Ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panellerinde veya tekrarlayıcı panellerde sesli, ışıklı veya alfa nümerik göstergeleri,
(b) Binanın bütün kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları,
(c) Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber verilmesi için sesli ve ışıklı uyarı cihazları ve direkt hatlar veya iletişim ortamları üzerinden data iletişimi ile yapılır.

Yangın Kontrol Panelleri

Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerinin nasıl olması gerektiği madde 77’de belirtilmiştir. Madde 77 şu şekildedir.

(1) Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı paneller aşağıda belirtilen şekilde olur:

(a) Kontrol ve tekrarlayıcı paneller, binanın tercihen zemin katında veya kolay ulaşılabilir bölümünde ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerinde tesis edilir.
(b) Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunmadığı zaman aralıkları var ise bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı paneller tesis edilir.

Yağmurlama Sistemi Alarm İstasyonları

Yağmurlama sistemiyle alarm istasyonlarıyla ilgili detaylar madde 78’de belirtilmiştir. Madde 78’e göre;

(1) Bir binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması halinde, yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış anahtarları alarm sistemine bağımsız bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının yağmurlama sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekir.

Gazlı Söndürme Sistemi Alarm ve Arıza Çıkışları

Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkışlarıyla ilgili detaylar madde 79’da belirtilmiştir. Madde 79’a göre;

(1) Bir binada gazlı söndürme sistemi kurulması halinde, binada algılama ve uyarı sistemi var ise, söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışları, yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izlenir.

Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kontrol ve izlemeleri

Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kontrol ve izlemeleriyle ilgili detaylar madde 80’de belirtilmiştir. Madde 80’e göre;

(1) Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulması halinde, bu sistemler ile ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenir ve kontrol edilir. Duman kontrol ve basınçlandırma gibi sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen izleme panelleri ile birleştirilerek yangın alarm sistemi bünyesinde de gerçekleştirilebilir.

Sesli ve Işıklı Uyarı Cihazları

Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarıyla ilgili detaylar madde 81’de belirtilmiştir. Madde 81’e göre;

(1) Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından ve benzeri acil hallerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de mecburidir.

(2) Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın müdahale ekipleri ve yangına müdahale konusunda eğitilmiş personele ulaştırılmak şartıyla, yangın alarm sinyalinin gerçekliğinin araştırılmasına imkan verecek şekilde bir ön uyarı sistemine izin verilir. Tehlikeli maddelerin bulundurduğu veya işlendiği endüstriyel binalarda ve depolama amaçlı yapılarda herhangi bir yangın algılamasının otomatik olarak bina tahliye uyarı sistemlerini harekete geçirmesi gerekir. Bu bina ve yapılarda ön uyarı sistemine izin verilmez.

(3) Tahliye uyarıları, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, hem sesli hem de ışıklı olarak yapılır:

(a) İşitme engelli kişilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda ışıklı uyarı cihazı kullanılması mecburi değildir.
(b) Sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü takdirde sadece ışıklı uyarı cihazları kullanılmasına izin verilir.

(4) Tahliye uyarı sistemlerinin, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, yapının tamamında devreye girmesi gerekir.
(a) Yapısı itibariyle tamamının birden boşaltılması mümkün olmayan binalarda, başlangıçta sadece yangından etkilenen ve etkilenecek olan bölgelerde uyarı sistemleri devreye girer. Böyle bir halde, binanın düzenli bir şekilde boşaltılabilmesi için, uyarı sistemi diğer bölgelerle kademeli olarak devreye sokulacak şekilde tesis edilir.
(b) Yaşlılık, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri sebeplerle kendi başlarına dışarı çıkamayacak kişiler bulunan binalarda, sadece bu kişilerin bakımları ve binadan tahliyeleri ile görevli personele yangın uyarı verilmesine izin verilir.

(5) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir. Uyuma maksatlı bölümler ile banyo ve duşlarda, ses seviyesinin en az 75 dBA olması gerekir. Sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır. Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerce ayrıca siren sistemi konulması gerekli değildir.

(6) Sesli yangın uyarı cihazlarının seslerinin, binada başka amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt edilebilecek özellikte olması gerekir.

(7) Aşağıda belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir.

(a) Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,
(b) Yapı inşaat alanı 5000 m’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda,
(c) Yapı yüksekliği 51.5 m’yi geçen bütün binalarda.

(8) Sesli ve ışıklı uyarı cihazları, sadece yangın uyarı sistemi ve diper acil durum uyarıları için kullanılır. Anons sistemleri ise, yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum anonsları öncelik almak ve otomatik olarak diğer kullanım amaçları devre dışı bırakmak şartıyla, genel anons ve fon müziği yayını gibi başka amaçlar ile de kullanılabilir.

Acil Durum Kontrol Sistemleri

Acil durum kontrol sistemlerinin sağlaması gereken şartlar madde 82’de açıklanmıştır.

Madde 82’ye göre
(1) Yangın halinde otomatik olarak gerekli fonksiyonları yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;
(a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal halde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması,
(b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,
(c) Duman kontrol işlemlerinin yerine getirilmesi,
(d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,
(e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması
(f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlerde yangının otomatik olarak haber verilmesi, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.

(2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir.

EN 12845 Standardı Nedir?

Ev ya da iş yerlerinde oluşabilecek kazalar arasında risk düzeyi açısında yangınları ayrı bir yerde tutmak gerekiyor. Olası yangınlara karşı alınabilecek tedbirler, yangının maddi anlamda yaratacağı etkiyi düşürecektir. Özellikle endüstriyel alanlarda meydana gelebilecek bu tip felaketler, çok sayıda kişinin hayatını tehdit edebileceği gibi aynı zamanda maddi açıdan da belli bedeller ödetecektir. Hem Türkiye’de hem de dünyada insan sağlığını ya da güvenliğini tehdit eden konulara dair belli standartlar ve mevzuatlar oluşturulmuştur. İlgili standartlara uyum sağlanıp sağlanmadığı bağımsız kuruluşlar tarafından belli periyodlar halinde denetlenir.

EN 12845 Kapsamı

EN 12845 Standardı da bu bağlamda ele alınması gereken bir mevzuattır. Bu standarda uyum sağlayan işletmeler, kurumsal imajlarını pekiştirme noktasında önemli bir hamlede bulunmuş olur. Söz konusu mevzuat, kapsamlı yaşam koruma önlemlerini bünyesinde barındırır. Yangın püskürtme sistemlerini belli kurallar çerçevesinde düzenleyen standart, dizayn, kurulum ya da bakım süreçleri için bazı önerilerde bulunur. Bu anlamda da bir nevi rehber niteliğinde kabul edilir ve referans olarak görülür. Bina ya da iş yerlerinin püskürtme sistemlerinin en güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Mevzuatta Türkiye’de uygulanması gereken asgari koşullar resmi anlamda belirlenmiştir.

Yangına karşı mücadele etmek, olası senaryolara karşı gerekli önlemleri alabilmek, bina tekniklerinin ayrılmaz bir parçası olarak yorumlanır. Özellikle yeni ve modern bina yapılarında yangın durumlarına karşı sıkı önlemlerin alındığı görülür. Düzenlenen ve ülke çapında uygulanması gereken yönetmelikle hem can hem de mal güvenliği bir ölçüde koruma altına alınır. Türkiye özelinde bir yönetmelik birliği oluşturabilmek, Avrupa normları açısından da önemlidir.

Yangın Algılama Sistemlerinde Periyodik Bakım ve Kontroller Neden Yapılır?

Otomatik yangın algılama sistemleri tasarımlarında kullanılan cihazların kendi içyapıları gereği bakıma gereksinim duyması, sistemin süreklilik arz eden bir şekilde bakım ve kontrolünü gerekli kılmaktadır. Yangın algılama sistemlerinde kullanılan duyarlı cihazlar zaman içerisinde çevresel ve iklimsel koşullar sebebiyle sorunlar oluşabilmektedir. Bu sebeple yangın algılama sistemleri kirlenme, toz, nem gibi performansı etkileyen unsurların vereceği zararlara karşı tedbir amaçlı olarak bakıma alınmaktadır.

Yapılan bakımlar ve kontroller, belirli periyodik zamanlamalara bağlı kalınmak suretiyle test ve onarım şeklinde yapılmaktadır. Sistemin işleyişi, performansı incelenmekte, gerekli bakım çalışmalarıyla cihazların kullanım özelliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi sağlanmaktadır.

Bakım ve kontrol çalışmaları aynı zamanda BYKHY de ( Binaların yangından korunma yönetmeliği) yer alan TS CEN/54-14 (Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri bölüm 14) yer alan hükümler uyarınca zorunlu kılınan bir işlemdir.

Yangın Algılama Sistemlerinin Bakım ve Kontroller Nasıl Yapılır?

Otomatik yangın algılama sistemleri periyodik olarak bakım ve onarıma tabi tutuldukları takdirde yüksek performanslarını koruyarak olası yangınlarla ilgili uyarma görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmektedir. Düzenli ve sistematik bir şekilde yapılan periyodik bakımlar arıza ihtimalini ortadan kaldırırken, cihazların kullanım ömürlerini de bir hayli uzatmaktadır. Periyodik bakımlardan elde edilmek istenen sonuç, cihazlarda oluşabilecek arızaların önceden tespiti ve bu sayede olası yangınların vereceği zararlardan minimum zararla kurtulmaktır.

Yapılan periyodik bakımlarda değişiklik gerektiren parçalar veya cihazlar yenilenir, mimari yapıda oluşan muhtemel değişikliklere uyarlamalar yapılarak yapıya uygunlukları test edilir.

Yangın Algılama Sistemleri Periyodik Bakım ve Kontrol Takvimi

Otomatik yangın algılama sistemleri TS CEN/54-14 yangın algılama ve alarm sistemleri bölüm 14’te yapılması gerekli olan bakım periyodları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle bir çizelgede gösterilmektedir. Buna göre,

✓ Günlük kontroller: Kullanıcı tarafından göz kontrolüyle yapılabilecek olan basit kontrolleri içermektedir.

✓ Aylık kontroller: arıza göstergelerinin kontrolü ve yedek güç kaynağının test edilmesi işlemlerini kapsayan çalışmalardır.

✓ Üç aylık kontroller:  Kontrol ve gösterge tertibatının incelenmesi, bölgesel testlerin yapılması, sistem kütüğünün kontrol edilmesi, izleme ve kontrol fonksiyon testleri, yapısal değişimlerin incelenmesi 3 aylık kontroller kapsamında yer alır.

✓ Yıllık kontroller: Bataryaların test edilmesi, cihazların erişilebilirlik testleri, algılayıcıların kontrolü gibi işlemler yıllık periyodda yapılan işlemler arasında yer almaktadır.

Otomatik Yangın Algılama Sistemleri Hakkında

▬  Otomatik yangın algılama sistemleri gerçekten işe yarıyor mu?
Evet, sistem üzerinde yer alan sensörler sayesinde yangına hemen müdahale eder. Böylece olası bir felaketin de önüne hemen geçilir.

▬ Yangın panelleri, sirenler nasıl çalışır?
Eğer bir mekanda yangın çıkmışsa hemen sirenler çalışır. Fakat doğru ve kontrollü çalışması için rutin bakımlarının yapılması gerekir.

▬ Otomatik yangın algılama sistemlerinin bakımlarını kimler yapar?
Bu sistemlerin bakımları için bilgi ve deneyim şarttır bu nedenle işinde uzman bir kişi ya da kuruluştan destek alınmalıdır.

▬ Otomatik yangın algılama sistemlerinin aylık bakımları ne kadar sürer?
Otomatik yangın algılama sistemlerinin aylık bakımları 10-30 dakika gibi kısa bir zaman diliminde yapılır.

▬ Otomatik yangın algılama sistemlerinin yıllık periyodik kontrollerinde neler yapılır?
Sistem üzerindeki bataryalardan, mobil cihazlara ulaşım testlerine kadar tüm çalışma kontrolleri ve senaryoları denenerek uygunluk testleri yapılır. Bu sistemlerin önemi gereği standartlara dayalı muayenesinin yapılması gereklidir. Projeden başlayan tetkiklerle, konusunda uzmanlaşılmış kontrolün TÜRKAK onaylı Akreditasyonlu firmalar tarafından yapılması da sistemin güvencesi olacaktır. Kısaca bakımından, periyodik muayenesine kadar tamamen ciddiyet gerektirir.

Trakya Laboratuvar Ltd. Şti. olarak onaylı TÜRKAK akreditasyonu ile bu konuda iddialı olan firmamız, geniş, tecrübeli ve uzman kadrosuyla daima periyodik kontrolün adresi olmaya devam edecektir.

AKREDİTASYONUMUZ DAHİLİNDEKİ

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PERİYODİK MUAYENE KAPSAMLARIMIZ:

5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri

5.A.2. Yangın Su Deposu

5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu

5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi

5.A.5. Yangın Dolap Sistemi

5.A.6. Su Sprey (Water Spray) Sistemleri

5.A.7. Su Sisi (Water Mist) Sistemleri

5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri

5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi

5.A.10. Algılama Alarm Sistemleri

5.A.11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.13. Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri

5.A.15. Duman Tahliye Sistemleri

5.A.16. Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Portatif Yangın Söndürücüler Periyodik Kontrolü
Yangın güvenliği, herhangi bir yangın durumunda hızlı ve etkili bir müdahale gerektiren önemli bir k
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrol
İçindekiler Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü Elektrik geçmişten günümüze vazgeçilmez bi
Soğuk Gerilmenin Tayini ve yorumlanması Ölçümü
Soğuk gerilme, bir malzemenin düşük sıcaklıklarda meydana gelen gerilme etkisidir. Özellikle Trakya
VOC Ölçümü  Periyodik Kontrol
Volatile Organic Compounds (VOCs), uçucu organik bileşikler olarak adlandırılan maddeler grubunu tem
Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor ölçümü çalışanların çalışma ortamındaki çalışma durumlarına göre
Kişisel Toz Ölçümü
İçindekiler Kişisel Toz ölçümü Kişisel toz ölçümü, bir iş yerinde çalışan personellerin tek t
Whatsapp Destek Whatsapp Destek