YÜKLENİYOR

İçindekiler

Elektrik Pano Ölçümü ve Periyodik Kontrolü

Elektrik panosu bir yapıda elektriğin kontrollü olarak dağıtılmasını sağlayan sistemdir. Şehir şebekesinden gelen elektriği dağıtmada kullanılan elektrik panosu ihtiyaçlara göre taşınabilir, standart ve özel olarak tasarımı yapılarak üretilmektedir. Elektrik panosu içerisinde elektrik al panoları, alt bileşenler ve kablolar yer almaktadır. Elektrik pano sisteminin amacı tüm dağıtım elemanlarının bir arada kontrol edilmesi ve sisteme dağıtılmasını güvenle sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Elektrik panoları en küçük akım ve voltaj değişim sırasında pano içerisinde bulunan elektrik elemanları kesme ve dağıtma işlemini yapmaktadır. Bu işlemlerinde yanı sıra elektrik sistemini güvenli hale getirmekte çok önemlidir. Elektrik panosu içerisinde düğmeler, kesici şalterler, elektrik sigortası, güç röleleri, sinyal lambaları, voltmetre, ampermetre, güç kontaktörleri, kondansatörler, elektrik baraları, elektrik sayacı ve elektrik kabloları bulunmaktadır. Elektrik panoları uzun yıllar kullanılması ve her hangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için mutlaka periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Elektrik panosu ölçüm periyodik kontrolü, bir binada, fabrika yada elektrik tesisinde elektriğin binaya girdiği noktadan başlayıp dağıtıldığı noktalara kadar uzanan sistemin test ve kontrollerinin yapılması işlemidir. Yapılan ve yapılacak olan bu periyodik kontrol hizmeti ile olası yangın, patlama vb risklerin en aza indirilmesini sağlamaktır. Elektrik pano ölçüm periyodik kontrolü sırasında elektrik panolarının konumlandırıldığı yer, fiziki durumu, kısa devre dayanıklılığı yalıtım özellikleri, ısınma artığı, mekanik işlevsellik gibi durumlar kontrol edilmektedir.

Elektrik pano kontrollerinin ilgili yönetmelik ve standartlar da belirtildiği süreler de yapılması elektrik panolarının uzun ömürlü olarak güvenliği sağlanmış olur. Uygunluk testleri, ölçümleri ve periyodik kontroller yasal olarak zaten zorunluluktur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı ve yayımladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre oluşturulan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda aksi bir süre belirtilmemiş ise, yılda en az 1 kez elektrik panolarının ölçüm ve periyodik kontrollerinin yapılması zorunludur.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

2.3. Tesisatlar

  • 2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
  • 2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
  • 2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
  • 2.3.4 (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) Madde 2.3.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Elektrik Pano Ölçümlerinde Yapılacak Test ve Periyodik Kontroller

  • Elektrik panosunda kaçaklık tespiti
  • Elektrik panosunun yalıtım özelliğinin bozulup bozulmadığı test edilir
  • Hasarlı, ezik, darbe, pas ve fiziki durumunun kontrolü
  • Mekanik olarak işlevselliğinin durum kontrolü
  • Tüm kısa devrelere karşı dayanıklılık testi
  • Aşırı ısınmalar da vereceği tepki testi

Elektrik Pano Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre elektrik panosu ölçüm periyodik kontrolüne göre ölçüm, test ve kontrollerini gerçekleştirmektedir. Yapılan ölçüm ve periyodik kontroller sonucunda firmamız uygunluk raporu hazırlamakta ve firmaya sunmaktadır. Trakya Laboratuvar elektrik tesislerinde, konutlarda, yapılarda, kamu kurum ve kuruluşlarda kısaca elektrik pano sistemlerinin kullanıldığı her yerde elektrik panolarının ölçüm ve periyodik kontrollerini yapmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Prizmatik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol
Prizmatik sıvı depolama tankları, endüstriyel tesislerde sıklıkla kullanılan önemli ekipmanlardan bi
Otomatik Yağmurlama Sistemleri Periyodik Kontrolü
Trakya Laboratuvar firması, Türkak Akreditasyonuna sahip bir firma olarak otomatik yağmurlama sistem
Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Otomatik gazlı söndürme sistemleri, yangınların söndürülmesi veya kontrol altına alınması için kulla
Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Davlumbaz, mutfaklarda bulunan oc
Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında
İçindekiler Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında Çevre
Teknik Muayene Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya bölgesinde hizmet veren Trakya Laboratuvar, araç sahiplerine ve sürücülere
Whatsapp Destek Whatsapp Destek