YÜKLENİYOR

Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü

Freze tezgahı, yüzey üzerinde kesici ağzı bulunan genellikle doğrusal ilerleme hareketi yaparak iş parçacığı üzerinde talaş kaldırma işlemi yapan makinelere denir. Sanayi de özellikle imalat sanayinde kullanılan freze tezgahları düz ve açılı yüzeylerin işlenmesi, kanal açma, düz ve dairesel olarak bölüntüler yapma(dişli çark açma) vb. amaçlar için kullanılmaktadır. Freze tezgahları aşağıdaki gibi kullanıma alanlarına göre bir çok farklı çeşit olarak üretilmektedir.

  • CNC Freze Tezgahı
  • Kalıpçı Freze Tezgahı
  • Üniversal Freze Tezgahı
  • Masaüstü Freze Tezgahı

İnsan gücünü yeterli olmadığı durumlarda devreye giren freze tezgahları zamandan ve maliyetten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Teknolojinin büyük faydalarından olan freze gibi tezgahlar 19. Yüzyılın sonlarında icat edilmiştir. Freze tezgahları 3 kısımdan oluşmaktadır. Ana bölgeleri gövde, konsol, tabla ve arabadan oluşmaktadır. Freze takımları hız çeliğinden yapılmış yekpare ve sert metalden yapılan uçlu olabilirler. Yekpare takımlar değiştirilemezken, uçlu frezeler değiştirilebilir. Freze, endüstriyel talaşlı imalat çalışmalarında kullanılan bir tür takım tezgâh çeşitlerinden biridir. Kendisine özel bir sistem yapısı bulunan bu ürün, kendi ekseninde dönen bir kesici yardımıyla işlevsel hale gelir.

Büyük ve ağır iş yapabilen freze tezgahları zamanla sorunlar çıkartabilmektedir. Bu sorunlar ölümlü ve yaralanmalı kazalara sebebiyetler verebilmektedir. Bu nedenle Freze tezgahlarının periyodik olarak kontrollerinin yapılması yapılmalıdır. Yasal olarak freze tezgahı periyodik kontrolü yasal olarak zorunludur.

Freze Tezgahları 6331 İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince hazırlanan “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” göre periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Freze tezgahları ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak Freze tezgahı periyodik kontrollerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği sağlayarak can ve mal güvenliğinin yanısıra iş verimliliğini de arttırmaktadır.

Freze Tezgahı Periyodik Kontrol Raporu

Freze tezgahları standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi 1 yıldır. Her iş veren her yıl en az 1 defa olmak üzere freze tezgahlarının periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Freze tezgahları periyodik kontrolü Türkak onaylı yetkili kuruluş olan Trakya Laboratuvar tarafındna yapılmaktadır. Trakya Laboratuvar, tüm makine ve tezgahlarınız teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK (22.08.2013 tarihli ve 28743
İş Güvenliği Ölçümleri
İş Güvenliği Ölçümleri İş güvenliği ölçümleri bir iş yerinde, herhangi bir ortamda çalışan personeli
Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol
Su Sisi (water spray) Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın söndürme sistemlerinden biri olan water mi
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2013 tarih ve Resmi Gazete Sayısı 28862 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İş Hijyeni Ölçümü Yapan Laboratuvarlar
İş Hijyeni Ölçümü Yapan Laboratuvarlar İş hijyeni ölçümü, bir iş yerinde çalışan personelin sağlığın
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ AÇIKLAMA Amaç MADDE 1 – (1) Bu Te