YÜKLENİYOR

Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü

İnsan sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan gaz ve buhar konsantrasyonu ölçümleri çok önemlidir. İnsan sağlığına zararlı gaz ve buharlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İş yerinde bulunan gaz ve buhar konsantrasyonları ölçümünde kullanılan özel bir pompa sayesinde belirli bir hacimde hava geçirgenliğinde renk değişimi yaşanmaktadır. Ortaya çıkan bu renkler ile sağlığa zararlı kimyasal maddeler tespit edilmektedir.

Bu ölçümler çok dikkatli şekilde yapılmalıdır zira hatalı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Bu da olası sağlık sorunlarına ve kazalara neden olmaktadır. Bu nedenle ölümler Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca yapılmalıdır. Gaz ve buhar konsantrasyonu ölçümleri “İş hijyeni, test ve analiz laboratuvarları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak periyodik ölümlerini yapmalıdır.

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

MADDE 4  h) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını,

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede; a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

İş yeri Ortamı Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü

Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Ölçümü: Oksijen, Karbodioksit, Karbonmonoksit, Benzen, Ozon, Ksilen, Azotdioksit, Amonyak, Kloroform, Hidrojensülfür, Azotmonoksit, Sülfürik Asit, Formik Asit, Asetik Asit, Hidrojen Peroksit, Toluen, Dietileter, Cıvar, Nitrik Asit, n-Hegzan, 1,2-Dikoloroetan, Metilamin, Formaldehit, Bütilasetat, Hidrojenklorür, Fenol, Asetilen, Akrilonitril, Vinilkolorür, Karbondisülfür, Etilbenzen, Etanol, Hekzan, İzobütirik Asit, Kükürtdioksit, Propan.

Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar, İş hijyeni, test ve analiz laboratuvarları hakkındaki yönetmeliği kapsamında Gaz ve buhar konsantrasyonu ölçümleri için müşterilerine profesyonel tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,
Basınçlı Kaplar
PERİYODİK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR BUHAR KAZANI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kazanlarda, Basınçlı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kap ve kaldır
Ekskavatör Periyodik Kontrol
Ekskavatör Periyodik Kontrol Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazı
Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri
Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü İnsan sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan gaz ve buhar kon
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Muayenesi
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste