YÜKLENİYOR

İşletmenin üretim, depolama ve çalışma alanlarının çalışan için sağlıklı ve güvenli olmasına dair pek çok mevzuat bulunmakta, iş hijyeni ölçümü bu mevzuatlar çerçevesinde pek çok işletmenin işveren seçimleriyle yerine getirmesi gereken zorunluluklar arasında yer almaktadır. İş hijyeni ölçümü için hizmet veren pek çok firma bulunmak, bu firmalar arasında seçim yaparken uzmanlığa ve bilgi birikimine önem vererek olası hata ve aksiliklerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Firmalar için bağlayıcı rol üstlenen İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik mevzuatı ise ölçümün tüm esaslarını açıklamaktadır. Firmalar tahlil ve testleri yönetmeliğe uygun hazırlamakta, ayrıca firmaların kendileri de bu yönetmelik kapsamında uygun bulunmak durumundadır. Trakya Laboratuvar ise yönetmeliğin tüm esaslarına hakimiyeti ve bu doğrultuda ortaya koyduğu profesyonel hizmetleriyle firmalar arasında liderliğini göstermektedir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Nedir?

20 Ağustos 2013 tarihinde ve 28741 sayılı resmi gazeteyle yürürlüğe girmiş olan İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik bu alanda yapılan çalışmalar için bir kılavuz rolü görmektedir. İş sağlığına ve güvenliğine dair mevzuatların yer aldığı yönetmelik, bu mevzuat kapsamında kişilerin maruziyetlerinin değerlendirilmesi için gerekli bilgilerden oluşmaktadır.

Yönetmelik iş ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etkenleriyle ilgili tüm ölçümleri belirlemektedir. İş hijyeni ölçümü yapan firmalar hem yönetmeliğe ilişkin usullerle belirlenmekte hem de bu usullere uygun firmaların hangi esaslara göre çalışacağı kesinleştirilmektedir. Ölçüm, test ve analiz hizmetlerinin tamamı standardize edilen teknik verilerle gerçekleştirildiğinden yönetmeliğe hakim olan ekiplere danışmak son derece önemlidir.

İş Hijyeni Ölçümü Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Neden Önemlidir?

Mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hakkında kişilerin maruziyetleri ve çalışma ortamının farklı etkenleri değerlendirilmekte, tüm usul ve esaslar için iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar aynı yönetmeliğe uymak durumundadır. Bahsedilen yönetmelikte çalışma ortamında çevrenin veya çalışanların olumsuz etkilenmesine neden olabilecek her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenin analizine ilişkin maddeler bulunmaktadır.

Yönetmelikle kesinleştirilen bu fiziksel etkenler gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi maddelere ayrılır. Kimyasal etkenler ise toz, gaz, buhar şeklinde kategorize edilebilmekte, biyolojik etkenler ise virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmalardan oluşmaktadır. İş hijyeni ölçüm yönetmelik belgesi bahsedilen bu etkenlerin nicelik ve niteliklerinin tayininin yapılabilmesi için şartları belirler.

Yükümlülüklerin ve uyulması şart olan kuralların detaylandırıldığı bölümler içeren yönetmelik, işverenleri çalışanların bulunduğu tüm ortamlarda ortaya çıkan zararlı etkenlerden korunmaya davet eder. Risk ve tehlike arz eden tüm etkenlerin önceden değerlendirilmesi için iş hijyeni ölçümü yapılmasından işverenleri sorumlu tutan yönetmelik kuralları, gerekli tehlike kaynaklarının ilgili laboratuvarlarca ölçümünü zorunlu tutar.

Bahsedilen risk değerlendirmeleri hem çalışma hem yenilenme süreçlerinde olası tehlike kaynaklarının tespit ve telafisi için eşsiz önem göstermektedir. Başvurulan uzman ekipler ile laboratuvarlar bu konuda hem iş ortamını hem de çalışanların maruziyaretlerini tahlil eder. Alınan tedbirler doğrultusunda gerekli görülmesi halinde işverenin hizmetlere yeniden başvurması gerekecektir. Örneğin ortamda veya kişisel maruziyetlerde herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi, tahlillerin yenilenmesini zorunlu kılacaktır. Tüm bu tahlillerin ve güncellemelerin hangi esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği ise yönetmelikle belirlenmekte, yönetmeliğe uygunluk konusu burada öne çıkmaktadır.

İş Hijyeni Ölçümü Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Neleri Kapsar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlendikten sonra yürürlüğe sokulan İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik belgesi kapsamında farklı bölümler yer almaktadır. Bunların ilki amaç, kapsam ve dayanaklar ile tanımları açıklamaktadır. Yönetmeliğe göre bu usullerin belirlenmesindeki amaç iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dahilinde çalışma ortamının ve bu ortamdaki çalışanların maruz kaldığı etkenlerin ölçümlerinin ve analizlerinin yapılmasına dair yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Aynı yönetmeliğe göre 20. 06. 2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan iş yerlerinin ve bu iş yerlerine bağlı kurum ile kuruluşların iş hijyeni ölçümü hizmetlerine başvurması zorunludur. Kendine ait iş yerine ve bu iş yerindeki çalışanlara yönelik iç kontrol amaçlı yapılan testler kapsam dahilinde değildir. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı bünyesinde çalışan laboratuvarlar da aynı şekilde belgelendirme veya yetkilendirme hükümlerinin haricinde kalmaktadır.

İş hijyeni ölçüm ve laboratuvarlar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun mevzuatına göre yapılan iş hijyeni ölçümleri ile çalışana özgü sağlık testlerinin yine bu yönetmelik kapsamında olmadığını eklemekte fayda vardır.

İş hijyeni ölçümü laboratuvar ve ekiplerinin bağlı olduğu yönetmelik, tahlil parametrelerine ilişkin detaylı bir listeyi kapsamaktadır. Bu doğrultuda bazı parametreler hem iş yeri ortamına hem de kişisel maruziyete ilişkin raporlarda yer almak üzere tahlil edilecektir. Kişisel ve iş yeri ortamına yönelik akredite parametrelerden öne çıkanları şu şekilde listelenebilir:

  • Solunabilir tozların yoğunluk oranı
  • Solunan havanın kurşun, sülfürik asit, amonyak, formaldehit, benzen, toluen ve ksilen oranı

Aydınlatma, termal konfor, gaz ve buhar konsantrasyonları ile kişisel titreşim / gürültü maruziyetleri ise iş hijyeni yönetmelik usullerince belirlenen kişisel maruziyet parametreleridir.

İşverenler iş yerlerinde kullanılan ya da işlem gören tüm maddelerin çalışma ortamının koşullarına veya çalışanlara olan zararlı etkilerinden mesuldür. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş hijyeni mevzuatı ile tanımlanan şekilde gerekli tahliller yapılır. Tahliller uluslararası standartlar düşünülerek standardize edilmiştir. İşveren bu tahlil sonuçlarını almak için bu alanda hizmet veren laboratuvar personeliyle görüşme sağlar, bilgileri aktarır ve uygun cihazlarla ölçümler gerçekleştirilir. Yönetmelikte yer alan bir diğer esasa göre tüm değerlendirme sonuçlarının kayıtları alınmalı, en az 10 yıl süreyle işveren tarafından saklanmalıdır.

İş Hijyeni Ölçümü Yönetmelik Ekleri Nelerdir?

Farklı parametrelerle iş hijyeni ölçümü yapılması gereken işletmelere yönetmelik çerçevesinde hizmet veren firmalar, bu yönetmelikte belirlenen bazı ek belgelere gereksinim duyar.  Bu eklerden ilki akreditasyon belgesi alma zorunluluğu olan parametre listesidir. Sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne dilekçe yazılması gerekecektir. Kurum / kuruluş bilgi formu ekler arasında yer almakta, tüm personelin unvan ve görevlerinin listelendiği personel bildirim listesi de yönetmelik eklerinden biri olmaktadır.

İş hijyeni ölçüm test ve analiz cihaz listesi de bir diğer ek olmaktadır. Cihaz kalibrasyon çizelgesi, yerinde inceleme tutanağı gibi yine bazı eklerden bahsetmek mümkün olmakta, tüm ekler yönetmelik çerçevesinde belirlenen usullere uygun şekilde düzenlenmelidir.

Siz de iş hijyeni ortamları yönetmeliği çerçevesinde hareket eden ve hem ortam hem kişisel maruziyet ölçümlerinde hizmet kalitesi, cihaz yeniliği, uzman bilgisi ile öne çıkan Trakya Laboratuvar ile iletişime geçebilirsiniz. Bu doğrultuda ekibimizden gerekli hizmetlere ilişkin bilgileri alabilir ve açıklayıcı bilgilerle işveren olarak yükümlülükleri yerine getirmenin kolaylıklarını fark edebilirsiniz. İş hijyeni ölçüm test ve analiz laboratuvarları arasında profesyonel hizmet seçenekleriyle öne çıkan Trakya Laboratuvar ile işletme olarak her gün gelişen iş sağlığı ve güvenliği koşullarına yüksek uyumluluk gösterebilirsiniz.

 

Diğer Hizmetlerimiz


Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
İçindekiler Kuru Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü İnsanoğlu tarih
Havalandırma Periyodik Kontrolü
Trakya bölgesinde yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve çevresindeki işletmeler ve bireyler için
Periyodik Muayene Yönetmeliği
İçindekiler Periyodik muayene, endüstriyel ekipmanların belirli aralıklarla düzenli olarak ko
Kabul Edilen İş Hijyeni Metotları
Kabul Edilen İş Hijyeni metotları KAPSAM PARAMETRE ADI METOT ADI METOT NUMARASI VE TARİHİ Fiziksel E
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır ve Nasıl Ölçülür?
İçindekiler Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratu
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol
Günümüzde, sıvı depolama tankları, endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılan önemli ekipmanlar
Whatsapp Destek Whatsapp Destek