YÜKLENİYOR

İş Yeri Ortamı Gürültü Ölçümü

İşyeri ortam ölçümleri nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Bu tehlikeler, ortamda bulunan yabancı maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda maddelerin uygunsuzluğu gözle belirlenemediği durumlarda, ortam ölçümleri yapmak gerekir.

İşyeri Ortam Ölçümlerini Hangi Firmalar Yapar?

İşyeri ortam ölçümlerini İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından hazırlanan ön yeterlilik ve yeterlilik belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir. Bu firmalar öncelikle onaylanmış ve akredite olmuş olmaları gerekmektedir.

İşyeri ortam ölçümleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenebilir.

İşyeri Ortam Ölçümleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İşyeri Ortam Ölçümlerinin ne zaman yapılacağı hangi sıklıklarda yapılacağı ortam şartlarının durumuna ve çalışma düzenine göre farklılık göstermektedir. Size İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi işverenlerin çalışma ortamında ki tüm ölçüm ve testlerini yaptırması gerektiğini aşağıda maddeler halinde veriyoruz.

MADDE 5 – 1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.

(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler Nelerdir?

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam VOC (uçucu organik madde) Ölçümleri
 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri Nelerdir?
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

Yönetmelik 5. maddede “İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır.” denilmektedir.

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere Risk Değerlendirmesine bağlı olarak ölçüm yapılacak kişi ve yerlere işveren karar verebilir diyebiliriz ancak bu noktada laboratuvar ile işbirliği yapıp beraber karar vermek önem arz etmektedir. Metotların ayrıntılarına ve kılavuz standartlara laboratuvar personeli daha hakim olacağından ölçüm sayısı ve ölçüm yapılacak alanlar konusunda danışmak faydalı olacaktır.

İş hijyeni başlığı altında ölçtürebileceğiniz parametreler ve bu parametreleri ölçtürmek için uygun görülen metotlar İSGÜM web sitesinde yayınlanmıştır.
Çoğu parametre için birden fazla metot vardır. İşveren metoda karar vermek zorunda değildir. Metodu çoğu zaman Laboratuvar belirler ancak metotlar hakkında genel bilgilere sahip olmanız işletme şartları altında gerçeğe yakın ölçümler alınmasını sağlar.

Yine Yönetmeliğin 5.maddesi gereği İş Hijyeni Ölçümlerinin tekrar edilmesi ile ilgili belirlenmiş bir periyot yoktur. Ölçümlerin tekrar edilmesi “İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde İş Hijyeni Ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.” şeklinde açıklanmıştır.

İşyerlerinde çalışan sayısında, kullanılan iş ekipmanında, ekipmanlarda ve çalışma ortamındaki önemli revizyonlarda, üretim metotlarında, üretilen ürün tipindeki değişim durumlarında ve asgari olarak yılda en az bir kez ölçüm yapılması önem arz etmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


TÜRKAK Muayene Akreditasyon Sertifikası
Türkak, Türkiye Akreditasyon Kurumu olarak bilinen bir kuruluştur ve uluslararası standartlara uygun
Jeneratör Periyodik Kontrol
Jeneratör Periyodik Kontrol Kimyasal enerjiyi, ısı enerjisine, ısı enerjisini mekanik enerjiye ve me
VOC Ölçümü
VOC Ölçümü VOC Ölçümü, iş yerlerinde uçucu organik bileşenleri ölçümü anlamına gelmektedir. Bu uçan
Tesisat Muayene
Tesisat Muayene Nedir? Tesisat muayenesi, bina içindeki su, gaz, elektrik veya diğer tesisat sisteml
Yangın Hidrant Sistemi ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Yangın hidrant sistemi ve yangın tesisatı periyodik kontrolü Yangına müdahalenin en önemli parçası o
Ekskavatör Periyodik Kontrol
Ekskavatör Periyodik Kontrol Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazı
Whatsapp Destek Whatsapp Destek