YÜKLENİYOR

İSGÜM, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği konularında uyulması gereken asgari şartları belirleme, denetleme, incelemektedir. İlgili yönetmelik, standartlar ve normlara uygun olarak kontrol belgesi verilmesi için yetkili muayene kuruluşlarına gerekli yetkileri vermektedir.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet veren kamu ve özel sektör laboratuvarlarının sınırlı olması ve işletmelerin (özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler) işyerinde yapılacak ölçümler ve laboratuvarlarda yapılacak işlemleri Trakya Laboratuvar olarak genişletmekteyiz. İSG’nin iş yerlerinde işin yürütülmesi esnasında çeşitli nedenler dolayısıyla sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak üzere gerçekleştirilen sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İSGÜM, amaçlarına ulaşmak için işçi, işveren ve resmi organlarla iş birliği içerisinde işyerlerinde; inceleme, araştırma, değerlendirme çalışmaları yapar, çalışma ortamı ve üretim süreçlerinin insan yeteneklerine en uygun duruma getirilmesi için çalışır, gereken durumlarda işbaşı eğitimi ve danışmanlık hizmeti verir. Yetkili muayene kuruluşu ilgili yönetmelik ve standartlara göre iş yerlerinde firmalar için ilgili kontrol belgesini hazırlamaktadır.

İSG ile Kontrol Belgesi

Kontrol belgesi için çalışan firmamız İSG uzmanlarımız ile gerekli kontrol ve denetlemeleri yaparak kontrol belgesi hazırlamaktadır. Türkiye ve Uluslararası alanda İSG güvenliği için firmamız önemli imzalar atmıştır. ile ilgilenen saha uygulamacılarının ilgili yasaları, kurumları, uluslararası kurum ve kuruluşları yakından bilmekteyiz.

İSGÜM, ile ilgili yönetmeliğin amacı;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerini kapsar.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Bölge Laboratuvar Müdürlüğü: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüğünü,
  2. b) Bölge Laboratuvar Müdürü: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürünü,
  3. c) Enstitü Başkan Yardımcısı: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısını,

ç) Enstitü Başkanı: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanını,

  1. d) Genel Müdür: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,
  2. e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
  3. f) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığını,
  4. g) Kontrol belgesi: Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları, mevzuatla belirlenen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde istenen belgeyi, ifade eder.

Madde 5- g) Kontrol belgelerini düzenlemek ve gerektiğinde, belgeyle ithal edilen ürünün kullanıldığı işyerlerinde; yerinde inceleme ve araştırma yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluk şartlarının devam etmediğinin tespiti halinde verilen belgeyi iptal etmek,

Madde 9- h) Kontrol belgelerini düzenlemek ve kontrol belgesi alan firmalarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında inceleme ve araştırma yapmak,

Trakya Laboratuvar, İSGÜM ilgili yönetmeliği kapsamında iş yerlerinde kontrollerin teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmakta ve kontrol belgesi hazırlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Muayenesi
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste
İş Hijyeni Ortam Ölçümleri Kapsamında Solunabilir ve Ortam Toz Ölçümü
20.06.2012 Tarih ve 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ile çalışanları meslek hastalıkları
İSGÜM Yetkili Laboratuvarlar
İSGÜM, İşçi sağlığı ve güvenliği merkezi müdürlüğünün kısaltılmış adı olarak kullanılmaktadır. İSGÜM
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kap ve kaldır
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2013 tarih ve Resmi Gazete Sayısı 28862 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap