YÜKLENİYOR

İsgüm Ölçümleri

İsgüm kısaca İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüdür. İsgüm bir iş yerinde işçilerin sağlığını gözetmek ve korumak, meslek hastalıklarını en aza indirmek, denetim yapmak, işçi ve iş veren için eğitim düzenlemek, araştırmalar yapmak ve gerekli iş güvenliği ve sağlığı ölümleri yapmaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir birimi olarak çalışan isgüm bir çok yetki ile donatılmıştır. İSGÜM’ün temel amacı; çalışanların sağlıklarının kollanması, çalışma ortamındaki iş kazaları, meslek hastalıkları risklerinin en aza indirilmesini sağlamaktır.

İSGÜM’ün çalışmalarının yapılması için şu bölümler oluşturulmuştur: İş Güvenliği Bölümü, İş Sağlığı Bölümü, İş Hijyeni Bölümü ve İdari Bölüm. Bölümlerde makina, kimya, elektrik, inşaat, maden, ziraat mühendisleri gibi değişik dallarda mühendisler, hekimler, eczacılar, kimyagerler, fizikçiler, biyologlar, psikologlar ve idari yardımcı personel çalıştırılmasına olanak sağlayan kadrolar vardır. Bu kadrolar farklı iş kollarında firmalar için gerekli çalışmaları yaparak iş sağlığı ve güvenliği standartlarını belirleyerek ilgili yönetmelikleri yayınlamaktadır.

İSGÜM’ün Amaçları

 • İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması
 • Meslek hastalıklarını en aza indirgemek
 • Farklı iş kolları ve diğer işyerlerindeki gürültü ölçümleri
 • Zehirli gazların tespiti
 • Kişisel maruziyet ölçümleri
 • Risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmak

İsgüm’ün belirlediği kriterlere göre İş güvenliği uzmanları ve firmaları işyerlerinde güvenli çalışma ortamının sağlanması için danışmanlık hizmeti verirler. İyi ve profesyonel bir muayene kuruluşu İSGÜM’ün belirlediği kriterlere göre doğru ölçümlerle riskleri belirleyebilir, güvenle raporlayabilir ve bilinçli kararlar verebilir.  Bu işlemleri İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre ve ilgili yönetmeliklere göre yapmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

 • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
 • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
 • Ev hizmetleri.
 • ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
 • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

İş sağlığı ve güvenliği, işletmenizin çok önemli icraatı olmalıdır. Bir çok kuruluş bunu kabul eder ancak diğer önemli iş işlevleriyle aynı bağlamda sağlık ve güvenlik performansını ölçmede başarısız olur. Bu nedenle İSGÜM ölçümleri çok önemlidir.

İşyeri içinde mevcut olan veya dışından kaynaklanabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine neden olan faktörlerin ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi ve derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi için gerekli faaliyetleri yapmak için muayene kuruluşu yapmalıdır.

İSGÜM ölçümlerine göre Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız. Ortam ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda  yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında  İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda kişisel maruziyetlerin ve ortam ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri Periyodik Kontrolü
Yağmurlama (sprinkler) Sistemleri Periyodik Kontrolü Yağmurlama sprink sistemi yangın anında otomati
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili
TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA Y
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kap ve kaldır
Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Yangın anında otomatik olarak devreye giren ya
Ekskavatör Periyodik Kontrol
Ekskavatör Periyodik Kontrol Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazı
Termal Konfor Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor ölçümü çalışanların çalışma ortamındaki çalışma durumlarına göre