YÜKLENİYOR

İSGÜM Yetki Belgesi

İsgüm, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında hazırladığı bir merkezdir. Yani Türkiye’de çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini korumak ve gelişmesine yardım olmak için çalışmalar yapmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmeliğe göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

İSGÜM Temel Amaçları

 • İş sağlığı ve Güvenliği alanında verilen ölçüm ve analiz ederek bu hizmetleri sunmak,
 • Sağlıklı ve güvenli iş ortamında, ulusal mevzuata uygun, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunmak,
 • İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapılması, fiziksel maruziyet ölçülmesi ve bu konuda metot ve stratejiler geliştirilmesi,
 • Risk değerlendirilmesi, ergonomi, ve kişisel koruyucu donanımlar konusunda bilgilendirme ve İSGÜM müdürlüğü hizmetleri kapsamında, merkez laboratuarlarında yapılan gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor şartları ve toz ölçümü işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması faaliyetlerini yürütmek,
 • Deney Sonuç Raporlarının teknik yeterliliğini kontrol ederek onaylamak
 • Risk değerlendirmesi yaparak hizmet vermek,

İSGÜM’ ün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Görevleri doğrultusunda her yılın sonunda bir sonraki yıla ait çalışma planını hazırlamak ve Genel Müdürlüğün onayına sunmak,
 2. b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma geliştirme projeleri yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere yaptırmak,
 3. c) Projelerde müstakil veya proje ortağı olarak yürütücü ve yararlanıcı sıfatı ile faaliyette bulunmak; müstakil veya proje ortağı olmadığı durumlarda ise ilgili projelere bilgi ve insan kaynağı desteği sağlamak,

ç) Proje yürütücüsü olarak yer aldığı faaliyetlerde kurum dışı yerli ve yabancı uzmanlardan gerekli durumlarda destek almak,

 1. d) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi alanında hizmet verecek laboratuvarları yetkilendirmek, kontrol ve denetimini sağlamak,
 2. e) Milli ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 3. f) İş sağlığı ve güvenliği alanında milli politikaları oluşturmak amacıyla, işyeri bilgi ve ticari sırları saklı kalmak kaydı ile istatistiki verileri toplamak ve düzenlemek,
 4. g) Kontrol belgelerini düzenlemek ve gerektiğinde, belgeyle ithal edilen ürünün kullanıldığı işyerlerinde; yerinde inceleme ve araştırma yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluk şartlarının devam etmediğinin tespiti halinde verilen belgeyi iptal etmek,

ğ) Gezici sağlık araçları ile çalışanlara yönelik muayene ve tıbbi laboratuvar tetkiklerini yapmak, bulguları değerlendirmek,

 1. h) Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak,

ı) Sektörel alanlarda komiteler kurmak, kurulan komitelerde gerektiğinde uygun görülen kurum ve kuruluşlardan uzman desteği almak.

(2) İşyerlerinde iş  sağlığı  ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme, araştırma ve danışmanlık yapmaya ve bu amaçla gerekli numuneleri almaya yetkilidir. Bu konularda görevlendirilen İSGÜM personeli resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Ayrıca aşağıdaki hususlarda açıklama yapamaz:

 1. a) İşyerlerinin yapım ve üretim şartları, teknikleri ve sırlarıyla, ticari ve ekonomik durumları,
 2. b) İşyerlerinde yapılan ölçüm, test, muayene ve inceleme sonuçları ile alınan numunelerin test, analiz ve inceleme sonuçları.

İSGÜM Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Yetki belgesine sahip olmak için ilk önce firma sahibi yada yetkilisi muayene kuruluşuna başvurarak gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlar. Yetkili muayene kuruluşu gerekli belge ve bilgileri alarak İSGÜM yetki belgesine sahip olmak isteyen firmayı denetleyerek uygunluğunu belirler.

Trakya Laboratuvar, İSGÜM ilgili yönetmelik kapsamında iş yerlerinde kontrollerin teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmakta ve kontrol belgesi hazırlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Hava Kalitesi Ölçümü Periyodik Kontrol
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi Trakya Bölgesi illeri, doğal güzellikleri, tarım faaliyetleri ve
Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Yangın Sistemleri Periyodik Kontrolleri Yangın alarm sistemleri bir yapıda veya herhangi bir kuruluş
Gürültü İçin İzin Ölçümü Periyodik Kontrol
Trakya Laboratuvar olarak, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla endüstriyel tesislerin gürül
Kişisel Maruziyet Ölçümü
Kişisel Maruziyet Ölçümü Kişisel maruziyet ölçümleri, bir işyerindeki görünmeyen toz, aydınlatma, gü
Asbest FREE belgesi
Günümüzde sağlık ve güvenlik, herhangi bir endüstride faaliyet gösteren işletmeler için öncelikli bi
Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Otomatik gazlı söndürme sistemleri, yangınların söndürülmesi veya kontrol altına alınması için kulla
Whatsapp Destek Whatsapp Destek