YÜKLENİYOR

İçindekiler

Kişisel Toz ölçümü

Kişisel toz ölçümü, bir iş yerinde çalışan personellerin tek tek olarak ortamdaki toz’a ne kadar maruz kalıp kalmadığını ölçmek yapılan ölçüm işlemidir. Çalışma ortamında tozun iş yerinde sağlık sorunu çıkartabilmesi için, ortam havasına tozun karışarak belirli sürelerde havada asılı kalabilecek düzeyde tozun parçalanması, yani ince toz haline gelmesi gerekmektedir. Bu tozlar solunabilir tozlardır. Solunabilir tozların aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlardır. Toz’a maruz kalan çalışanların sağlıkları çok önemlidir. İş veren her türlü tozun meydana geldiği iş yerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile alakalı olası tehlikelerden korunması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

Tozlar, yer yüzünde farklı organik ve anorganik maddelerden, aşınma, parçalanma, ufalanma, yanma sonucu oluşan ve kimyasal özellikleri, kendisini oluşturan maddenin özelliklerine benzeyen maddelerdir. Bu maddeler insanlar ile maruz kalındığında meslek hastalıklarına ve diğer tehlikeli hastalıklara sebebiyet verebilmektedir.

Tozlar 3 ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Kaba toz, normal ve ince toz olmak üzere üç ayrı gruptadır. Kaba tozlar çapı 10 mikrondan büyük tozlardır. Normal tozlar 0.1 ila 10 mikron arasında olan tozlardır. İnce tozlar ise 0.1 mikron ve daha küçük tozlardır. Kişisel toz ölçümleri açık ve kapalı mekanlarda, madenlerde, tozlu talaşlı imalathanelerde, mobilya dekorasyon işletmelerinde, cam seramik taş obje imalatında, kimya ve ilaç endüstrisinde, kesme zımparalama parlatma ve kumlama işlemlerinde, dökümhanelerde ve kişisel toz ölçümüne maruz kalınan her ortam da toz ölçüm yapılmaktadır. İş yeri atmosferlerinde; toplam ve solunabilir tozların hem arka plan ölçümleri hem de çalışan maruziyet ölçümleri tespit edilir.

Toz ölçümleri, çalışanların sağlığını tehdit eden bu partiküllerin tespit ve değerlendirilmesi için yapılır. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve toz yönetmeliği ile zorunlu kılınmıştır. Toz ölçümü miktarları belirlendikten sonra kalitatif (içerik) ve kantitatif (miktar) kimyasal analizleri yapılarak, örnek içerisindeki miktarlardan yola çıkılarak bulunacak % değerler çerçevesinde değerlendirmeler yapılır. hava kalitesi ölçümü adı altında yapılmalıdır.

İş veren mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşu ile her yıl çalışmalıdır. Zira Türkak onaylı muayene kuruluşu Tozla mücadele yönetmeliğine göre iş yerlerinde toz’a maruz kalınan her yerde kişisel olarak çalışanların maruz kaldıkları toz’un ölçümünü yapmakta ve raporlamaktadır.

Tozla mücadele yönetmeliğinin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmeliğe Göre İşverenin Yükümlülükleri ve Risk Değerlendirmesi

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;

 1. a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılmasını,
 2. b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasını,
 3. c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını,

ç) İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını,

 1. d) Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılmasını,
 2. e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim yapılmasını,
 3. f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini, sağlar.

Risk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, işyerinde bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır.

 1. a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,
 2. b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
 3. c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

ç) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri,

 1. d) Toz ölçüm sonuçları,
 2. e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,
 3. f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

Kişisel Solunabilir Toz Ölçüm Raporu

Kişisel toz ölçümü belirli periyotlarda yaptırmak yasal olarak zorunlu bir ölçümdür. İş yerlerinde, fabrikalarda, kamu kurum kuruluşlarda ve toza maruz kalınan her yerde kişisel solunabilir toz ölçümü yapılmaktadır. Türkak onaylı Trakya Laboratuvar 20 Ağustos 2013 tarihli 28741 sayılı Resmi Gazete ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği; ve Tozla mücadele yönetmeliğinde kişisel solunabilir toz ölçümü yapmaktadır.

iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının kişisel toz ölçümü yapmakta ve raporlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Mutfaklar, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve işletmelerde de önemli bir rol oynar. Ancak
Ekskavatör Periyodik Kontrol
Ekskavatör Periyodik Kontrol Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazı
Amonyak ölçümü – (Kişisel Maruziyet) Periyodik Kontrol
Amonyak, birçok endüstriyel işlemde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli uygulamalarda bulunan bir ki
Kuru Kimyasallarla Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Kontrolü
Yangın, özellikle endüstriyel tesislerde büyük bir tehlikedir. Yangın çıkışını engelleyen birçok sis
ElektroManyetik Alan ölçümü – (Kişisel Maruziyet)
İçindekiler Elektromanyetik alanlar (EMF), günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak
Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik Sıvı Depolama Tankı Periyodik Kontrol
Günümüzde, sıvı depolama tankları, endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılan önemli ekipmanlar
Whatsapp Destek Whatsapp Destek