YÜKLENİYOR

Torna Tezgahı Periyodik Kontrolü

Torna tezgahı kendi ekseni etrafında dönmekte olan metal iş parçası üzerinde doğrusal hareket eden bir kesici yardımı ile talaş kaldırma yani tornalama işleminin yapıldığı tezgah makinesidir. Torna tezgahları genellikle ağaç tornalama, metal işleme, metal sıvama, termal püskürtme, parça ıslahı ve cam işlemede kullanılır. Metal işleme torna yapma sektöründe bir çok çeşit torna tezgahı kullanılmaktadır. Farklı amaçlar için kullanılan torna tezgahlarının bir kaçını aşağıda sıraladık.

 • Universal torna tezgahı
 • CNC torna tezgahıı
 • Dik torna tezgahı
 • Revolver torna tezgahı
 • Otomat torna tezgahı
 • Çap torna tezgahı
 • Masa tipi torna tezgahı
 • Sıvama torna tezgahı
 • Kopya torna tezgahı
 • Krank milli torna tezgahı
 • Kam milli torna tezgahı

Bu gibi farklı türdeki torna tezgahları sanayide ve imalat sanayinde bir çok alanda farklı amaçlar için kullanılmaktadırlar. Bir çok insanın bir araya gelip yapamayacağı torna tezgahları ağır iş makineleri oldukları için zamanla arıza verebilir. Bu arızalar sonucunda çalışanların can güvenliğini ve iş yerinin güvenliği tehlikeye girebilmektedir. Bu nedenle tüm torna tezgahlarının periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Torna tezgahı periyodik kontrolü yapmak ve yaptırmak yasal olarak zorunlu olduğu, kazaları engellediği ve iş verimliliğini arttırdığı için yaptırılması gerekmektedir. Torna tezgahı periyodik kontrolü yapan firmalardan biri de Trakya Laboratuvardır.

Trakya Laboratuvar, olarak “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”ne uygun olarak tüm torna tezgahları için periyodik kontrol hizmetleri sunmaktayız. İş verenin firmamıza başvurduğu andan itibaren tüm ekibimiz en iyi hizmetleri ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapmaktadır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Torna Tezgahı Periyodik Kontrol Süresi

Torna tezgahı periyodik kontrol süresi standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi yılda en az 1 defa yapılmalı ve yaptırılmalıdır.

Torna Tezgahı Periyodik Kontrol Raporu

Trakya Laboratuvar, ilgili yönetmelik ve standartlar gereğince tüm makine ve tezgahlarınız teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


İSGÜM Kontrol Belgesi
İSGÜM, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İ
Freze Tezgahı Periyodik Kontrol
Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü Freze tezgahı, yüzey üzerinde kesici ağzı bulunan genellikle doğrus
İSGÜM Belgeleri
İSGÜM Belgesi Ülkemizde İş sağlığı ve güvenliğine olan ihtiyaç çoğu ülke örneğinde olduğu gibi kömür
Tozla Mücadele Yönetmeliği
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yön
Şerit Testere Periyodik Kontrol
Şerit Testere Periyodik Kontrolü Teknolojinin gelişmesi ile birlikte imalat sanayinde önemli makinal
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi ve Sınavı
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Ve Sınavı Çalışma ve Sos