YÜKLENİYOR

Tüm Vücut Titreşimi

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çalışma hayatında değişimler yaşanmaya başladı. Yaşanan bu değişimler neticesinde imalat çok hızlı, stresli ve yoğun şekilde devam etmektedir. İmalatta kullanılan araçlar ve makinelerle çalışanların fiziki özellikleri, yetersiz eğitimleri ve psikolojik durumları bozulmaya ve sağlıklarını tehlikeye yol açmaktadır. Makine ve insan arasındaki bu uyumsuzluk iş yerlerinde çalışanların sağlığını, iş verimliliğini ve iş kalitesini düşürmektedir. Bu sorunlar nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği sorunları ortaya çıkmaktadır.

İnsanların iş hayatın sağlığını, iş verimliliğini ve iş kalitesini düşüren etkenlerden biride titreşimdir. İnsan makine ve araçlar ile çalıştığı için direkt olarak titreşime maruz kalmaktadır. Basit bir olay gibi görünse de tehlikeli durumlar ortaya çıkartabilir. Bu nedenle insan’ın tüm vücut titreşimi ile vücutta sağlık sorunları ortaya çıkartabilir.

Ortaya çıkan rahatsızlıklar genellikle ayak, el, kalça, sırt ve baş bölgeleri olmak üzere hemen hemen her noktası etkilenmektedir. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan titreşim her ne kadar önleyemesek te gerekli tedbirleri alarak minimum seviyelere çekmeliyiz. Bu nedenle mutlaka Türkak onaylı muayene kuruluşlarında Tüm vücut titreşimi ölçüm, test ve analizleri yapılmalıdır.

Tüm vücut titreşimi için titreşim sırasında maruz kaldığı titreşim seviyesini belirlemek ve değerlendirmek mutlaka gereklidir. İş verenler mutlaka yetkili kuruluşlara başvurarak gerekli ölçüm, test, analiz ve raporları yaptırmalıdır. Bu alanda hizmet veren firmalardan biri de Trakya Laboratuvardır.

Tüm Vücut Titreşimi Ölçüm Raporu

Trakya Laboratuvar “Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliği” ne uygun olarak iş yerlerinde çalışanların maruz kaldığı titreşimi ölçer ve buna göre raporu hazırlar. Profesyonel kadrosu ile tapılan denetimler sonucunda hazırlanan rapor iş verene sunulmaktadır.

Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğin amacı;

  • Çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.
  • MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.
  • b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.

Trakya Laboratuvar “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğini” baz alarak ta iş yerlerindeki titreşimini ölçer ve raporunu hazırlar. Tüm vücut titreşimi ölçümleri, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde kısaca tüm çalışma alanlarında İş Güvenliği uzmanı veya İş yeri hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda tüm vücut titreşimi ölçümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz


Basınçlı Kaplar
PERİYODİK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR BUHAR KAZANI İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kazanlarda, Basınçlı
İç Ortam Toplam Toz Ölçümü
İç Ortam Toplam Toz Ölçümü Toz ölçümü, insanların genel olarak sağılığı hayati tehlikesini korumak a
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kap ve kaldır
İş Hijyeni – İş Yeri Ortam Aydınlatma Ölçümü
İŞ YERİ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ Aydınlatma Ölçümü Amacı ve Kapsamı Aydınlatma ölçümü en başta işyeri
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile
Ekskavatör Periyodik Kontrol
Ekskavatör Periyodik Kontrol Ekskavatör büyük ve ağı bir iş makinasıdır. Genellikle kanal açma, kazı