YÜKLENİYOR

Gürültü Haritası ve Modelleme

Gürültü haritası ve modelleme, Bir yerleşim yeri, sanayi tesisi, eğlence yeri, iş yeri, kara yolu, demir yolu gibi ortamların gürültü haritası ve modellemesinin ortaya çıkartılmasıdır. Gürültü canlıların fiziki ve ruhsal durumlarına etki eden bir çevre kirliliğidir. Gürültü haritası ve modelleme çevrede ve ortamda bir kaynaktan yayılan gürültünün ses ve titreşimleri yürürlükte bulunan ilgili yönetmelik ve standartlara göre sınır geçip geçmediğinin analizi yapılmasıdır.

Bu analiz sonucunda etki alanında bulunan canlıların bu gürültüden etkilenip etkilenmediği ve ne derecede etkilendiği ve bunun ileriki zamanlarda hangi sonuçlar ortaya koyacağı hakkında bilgi verilmesi ve rapor hazırlanmasıdır. Bu noktada gürültü haritası ve modellemesi yapan firmalardan biri de Trakya laboratuvardır. Firma olarak aşağıdaki ilgili yönetmeliklere göre bu hizmeti vermektedir.

  • İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
  • Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği
  • Binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelik

Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının gürültü haritası ve modellemesini yapmakta ve raporlamaktayız.

Gürültü haritası ve modelleme, yukarıdaki ilgili yönetmeliklere ve ISO-1996-2 ve TS9315 ISO 1996-1 standartlarına göre yaptırılması zorunludur. İşletmelerimizde, fabrikalarımızda atölyelerimizde, hastanelerde, otellerde, binalarda, demir yolarında, kara yollarında vb gibi yerlerde kısaca tüm çalışma alanlarında İş güvenliği uzmanı veya İşyeri hekiminin gerekli gördüğü her bir alanda gürültü haritası ve modellemesi yapıyoruz.

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği hakkındaki yönetmeliğe göre;

MADDE 29 – (1) a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) En geç 31/12/2016 tarihine kadar;

1) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,

2) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,

3) Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları,

4) Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana hava alanları,

için bir önceki takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

  1. b) En geç 30/6/2011 tarihine kadar ve daha sonra her beş yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda altmış binden fazla sayıda trenin geçtiği ana demir yolları, ana hava alanları ve iki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları Bakanlığa bildirilir.
  2. c) 30/6/2018 tarihine kadar ve bu tarihten sonra her beş yılda bir;

1) Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,

2) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,

3) Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları

için bir önceki yıldaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

ç) En geç 30/6/2014 tarihine kadar ve daha sonra her beş yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda otuz binden fazla sayıda trenin geçtiği ana demir yolları ve yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları Bakanlığa bildirilir.

  1. d) Stratejik gürültü haritaları Ek-IV’te yer alan stratejik gürültü haritalama için asgari gereksinimleri karşılayacak nitelikte hazırlanır.
  2. e) Komşu konumda olan ülkelerin sınırlarına yakın bölgelerin stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği yoluna gidilir.
  3. f) Stratejik gürültü haritaları hazırlandıkları tarihten sonra en az beş yılda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.
  4. g) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde verilen yerleşim alanları için hazırlanacak gürültü haritaları; kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüsü ile limanlar, sanayi alanları, atölye-imalathane-eğlence yerleri ve benzeri işletmelerin bulunduğu alanlar için ayrı ayrı yapılır.

Diğer Hizmetlerimiz


İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili
TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA Y
İş Makinesi Muayene Periyodik Kontrol
İş makinelerinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için periyodik muayene ve kontrol işlem
Su Sisi Watermist Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü
SU SİSİ (WATERMIST) SÖNDÜRME SİSTEMİ VE PERİYODİK KONTROLLERİ Yangın ile mücadele edilmesinin dört a
Elektromanyetik Alan ölçümü Periyodik Kontrol
Elektromanyetik alan ölçümü, günümüzde artan elektromanyetik radyasyon kaynakları nedeniyle oldukça
Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Otomatik gazlı söndürme sistemleri, yangınların söndürülmesi veya kontrol altına alınması için kulla
Açık Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı
Açık tehlikeli sıvı depolama tankları oldukça önemli bir konudur ve bu alanda hizmet veren firmaları
Whatsapp Destek Whatsapp Destek