YÜKLENİYOR

İSGÜM, iş sağlığı ve güvenliği eğitim araştırma enstitüsünün kısaltmasıdır. İşyerlerinde bulunan toz,  ısı, ışık, duman, gaz, buhar, sis gibi fiziksel ve kimyasal maddeler, çalışanların sağlığı için belirli bir aralıkta bulunması gerekmektedir. Bunun gibi zararlı maddeleri kontrol altında tutmak için İSGÜM ortam ölçümleri ve testleri yapmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında milli ve milletlerarası düzeyde faaliyette bulunmak için çalışmalar yapmaktadır.

İşyerlerinde iş kazalarının önlenmesi, iş kazalarının azaltılması için çalışmalar yapar. Bu amaçla değişik iş kollarında incelemelerde bulunur, kaza nedenlerini araştırarak değerlendirmeler yapar ve işyerlerindeki iş güvenliği uygulamalarının iyi koşullarda yürütülmesi için yetkili muayene kuruluşları gerekli çalışmaları yapmaktadır.

İSGÜM Yetkili Laboratuvar Raporu

Yetkili muayene kuruluşu İş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmeliğe gerekli test ve muayeneleri yapmaktadır.

Bu Yönetmeliğin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

İSGÜM’ ün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  1. a) Görevleri doğrultusunda her yılın sonunda bir sonraki yıla ait çalışma planını hazırlamak ve Genel Müdürlüğün onayına sunmak,
  2. b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma-geliştirme projeleri yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere yaptırmak,
  3. c) Projelerde müstakil veya proje ortağı olarak yürütücü ve yararlanıcı sıfatı ile faaliyette bulunmak; müstakil veya proje ortağı olmadığı durumlarda ise ilgili projelere bilgi ve insan kaynağı desteği sağlamak,

ç) Proje yürütücüsü olarak yer aldığı faaliyetlerde kurum dışı yerli ve yabancı uzmanlardan gerekli durumlarda destek almak,

  1. d) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi alanında hizmet verecek laboratuvarları yetkilendirmek, kontrol ve denetimini sağlamak,
  2. e) Milli ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  3. f) İş sağlığı ve güvenliği alanında milli politikaları oluşturmak amacıyla, işyeri bilgi ve ticari sırları saklı kalmak kaydı ile istatistiki verileri toplamak ve düzenlemek,
  4. g) Kontrol belgelerini düzenlemek ve gerektiğinde, belgeyle ithal edilen ürünün kullanıldığı işyerlerinde; yerinde inceleme ve araştırma yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluk şartlarının devam etmediğinin tespiti halinde verilen belgeyi iptal etmek,

ğ) Gezici sağlık araçları ile çalışanlara yönelik muayene ve tıbbi laboratuvar tetkiklerini yapmak, bulguları değerlendirmek,

  1. h) Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak,

ı) Sektörel alanlarda komiteler kurmak, kurulan komitelerde gerektiğinde uygun görülen kurum ve kuruluşlardan uzman desteği almak.

(2) İşyerlerinde iş  sağlığı  ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme, araştırma ve danışmanlık yapmaya ve bu amaçla gerekli numuneleri almaya yetkilidir. Bu konularda görevlendirilen İSGÜM personeli resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Ayrıca aşağıdaki hususlarda açıklama yapamaz:

  1. a) İşyerlerinin yapım ve üretim şartları, teknikleri ve sırlarıyla, ticari ve ekonomik durumları,
  2. b) İşyerlerinde yapılan ölçüm, test, muayene ve inceleme sonuçları ile alınan numunelerin test, analiz ve inceleme sonuçları.

Trakya Laboratuvar İSGÜM ilgili yönetmeliği gereğince firmamız profesyonel tecrübeli kadrosu ile iş veren ve firmalar için yetkili muayene kuruluşu olarak rapor hazırlamaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Tozla Mücadele Yönetmeliği
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yön
Kişisel Maruziyet Ölçümü
Kişisel Maruziyet Ölçümü Kişisel maruziyet ölçümleri, bir işyerindeki görünmeyen toz, aydınlatma, gü
Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrol
Katodik Koruma Ölçüm Periyodik Kontrolü Metaller su ve hava ile bir araya geldiğinde korozyona uğrar
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişen Kısımlar
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti Mevcut çalışma ortamının ve burada hizmet veren çalışanları
Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Milyonlarca yıl öncesinden beri insanoğlu ateş ile