YÜKLENİYOR

Kişisel Maruziyet Ölçümü

Kişisel maruziyet ölçümleri, bir işyerindeki görünmeyen toz, aydınlatma, gürültü, termal konfor ve kimyasal gaz gibi unsurların işçinin çalışma ortamına, sağlığına etki eden unsurların kişi bazında ölçülerek analiz edilmesi işlemidir. Bu ölçümlerin amacı çalışanların meslek hastalıklarını, yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçmektedir. İş veren her zaman iş yerinde çalışanlarının sağlık ve güvenliğini arttırmak ve olası riskleri önlemek için mutlaka kişisel maruziyet ölçümlerini yaptırmalıdır.

İş veren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde uygulanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’ e göre ölçümler yapılarak kişisel maruziyet ölçümleri yapılır ve uygunluk raporu hazırlanır. İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biride kişisel maruziyet ölçümleridir. Güvenli çalışma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biri olan iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi işyerindeki tehlikelerin ortadan kaldırılması çok önemlidir.

İş veren, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’egöre Kişisel maruziyet ölçümü yapan firma ile çalışarak test ve analizlerini yaptırmalıdır. Bu yönetmeliğe göre dikkat edilecek bazı hususlar bulunmaktadır. İşveren çalışma ortamı ile ilgili kişisel maruziyet ve ortam ölçümlerini İSGÜM’den yetki almış laboratuvarlara yaptırmalıdır. İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10 yıldır. Bazı meslek hastalıklarının ortaya çıkması için uzun bir süre gerekir, hastalığın, meslek hastalığı olup olmadığının tespiti için ölçüm ve analiz raporlarının saklanması önemlidir.

Kişisel Maruziyet Ölçümü Zorunlu mudur?

Kişisel maruziyet ölçümlerinde riskler gözle görünür veya anlaşılır şekilde fark edilemiyor olabilir fakat maruziyet seviyelerinin tespit edilmesi, gerekli önlemlerin daha sağlıklı alınması için ölçümlerin belirli periyodlarda kontrollerin yapılması zorunludur. İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik amacı; İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Madde 5

  1. a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
  2. b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.

(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

  1. a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

Kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizlerinin belirli periyodlarla ilgili standartlarla ve yönetmeliklerle belirlenmemiştir. İşletmenin kendi özel koşullarına göre tekrarlama periyodları değişkenlik gösterebilmektedir. İşverenler işletmelerde risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri ile tespit eder ve alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirmek için de ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerini tekrarlar.

Kişisel Maruziyet Ölçüm Raporu

Gelişmiş laboratuvarlarımızda yapılacak kişisel maruziyet ölçümlerinin önemi çok fazladır. Laboratuvarımızda bu çerçevede kişisel maruziyet ölçümü hizmetleri de verilmektedir. Laboratuvarımızda hızlı, kaliteli, kesin, güvenilir ve doğru sonuçlar vermek amacı ile laboratuvarımızda, deneyimli, eğitimli ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosu bulunmaktadır.

Endüstriyel işletmelerde, fabrikalarda, iş yerlerinde var olan makinelerin, ortamdaki gazların vb zararlı maddelerin meydana getirdiği riskleri ortadan kaldırmak için firmamız Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, kişisel maruziyet etkilerini ölçmekte ve raporlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
Yangınla mücadele çalışmalarında her yerde karşımıza çıkan yangın tüpleri bu konunun temel taşıdır.
Yükleyici Periyodik Kontrol
Yükleyici Periyodik Kontrol Yükleyici iş makinası adından da anlaşılacağı gibi yükleme işleri için k
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Day
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste
Asbest Söküm ve Analizi
ASBEST NEDİR? Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (ma
Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol
Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Milyonlarca yıl öncesinden beri insanoğlu ateş ile