YÜKLENİYOR

Yangınla mücadele çalışmalarında her yerde karşımıza çıkan yangın tüpleri bu konunun temel taşıdır. Hem her küçük mekana sığması hem de sistemleştirildiğinde büyük mekanları korumaya hizmet etmektedir.

Yangın söndürme cihazları, en temel cihaz olarak düşünülebilir. Yangın tüpleri kullanıldıkları yangınların özelliklerine göre farklı tipte üretilirler.

En bilinen ve en çok kullanılan taşınabilir yangın söndürme cihazı tipleri şunlardır.

Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüler

Köpüklü yangın söndürücüler

Karbondioksit gazlı yangın söndürücüler

Sulu yangın söndürücüler

En yaygın söndürücüler kuru kimyasal maddelerin kullanıldığı yangın söndürücülerdir. Çok küçük parçacıklardan oluşan kimyasal maddeler içeren bu yangın söndürücülerde azot gazı itici gaz görevi yapar. Toz halindeki kimyasal maddeler yanan bölgeye püskürtüldüğünde, eriyerek yanan yüzeyin üzerini kaplar ve oksijenle temasını keser. Toz kimyasal yangın söndürücüler çoğunlukla sodyum bikarbonat, potasyum bikarbonat ve monoamonyum fosfattan üretilir ve farklı yangın türlerinde kullanılabilir.

Yangın söndürücülerde, amaca bağlı olarak farklı kimyasal maddeler kullanılır. Örneğin ev tipi yangın söndürücülerde söndürme maddesini itmek için basınçlı nitrojen veya karbondioksit kullanılır. Yangın söndürücü kimyasal ise genellikle potasyum bikarbonat (KHCO3), sıvı halde su veya buharlaşan florokarbon’dur.

Bu konuya kavram karmaşasına düşmeden ilk önce ilgili standartları anlayarak bakmamız gerekmektedir.

Yangın Tüpü Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik

Yangın Tüpü Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik’te Yangın Tüpü Yönetmeliği  “Taşınabilir söndürme tüpleri” iken “Taşınabilir söndürme cihazları” 10.08.2009 tarihinde değiştirilmiş olarak belirtiliyor

Yangın Söndürme Sistemleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Tasarım ilkeleri

MADDE 90

(1) Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki bütün yapı ve binalar ile tünel, liman, dok, metro ve açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesinde ve sırasında kullanılan sabit söndürme tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

(2) Yangın söndürme sistemlerinin; her yapıda meydana gelebilecek olan yangını söndürecek kapasitede olması ve yapının ekonomik ömrü boyunca, otomatik veya el ile gereken hızda devreye girerek fonksiyonunu yerine getirebilmesi gerekir.

(3) Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemlerinin ve tesisatının nitelikleri, kullanılacak teçhizatın cinsi, miktarı ve yerleştirilmeleri; binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre belirlenir. Sistemde kullanılacak bütün ekipmanın sertifikalı olması şarttır.

(4) Her türlü yangın söndürme sistemlerinin, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi mecburidir.

(5) Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, yetkili merci tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Periyodik kontrol, test ve bakım gerektiren sistemlerin ve cihazların kontrolü, testi ve bakımı bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

Taşınabilir söndürme cihazları (4)

MADDE 99- (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

(1) Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

 1. a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,
 2. b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,
 3. c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.

(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.

(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.

(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

(6) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.
(7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında,  söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.
(8) Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir

(1) Bu bölüm başlığı “Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit Otomatik Söndürme Sistemleri” iken, 16/3/2015 tarihli ve 2015/7401 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Kararın 13 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı “Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri” iken 16/3/2015 tarihli ve 2015/7401 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Kararın 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) Bu bölüm başlığı “Taşınabilir Söndürme Tüpleri” iken, 10/8/2009 tarihli ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 36 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(4) Bu madde başlığı “Taşınabilir söndürme tüpleri” iken, 10/8/2009 tarihli ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 37 nci maddesiyle Taşınabilir söndürme cihazları “şeklinde değiştirilmiştir.

Periyodik testler ve bakım

MADDE 100- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.

Bu konunun başlıkları mevzuata göre aşağıda olduğu gibi belirtiliyor.

 1. Binaların Yangından Korunması Hakkında (BİNAYANGIN) Yönetmelik
 2. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 3. TS ISO 11602-2:2014 – Yangından Korunma – Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın Söndürücüler – Bölüm 2: Muayene ve Bakım

TS ISO 11602-2:2014 – Yangından Korunma – Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın Söndürücüler – Bölüm 2: Muayene ve Bakım

4.2.2 Periyodik kontroller aşağıdakilerden emin olmak için yapılmalıdır

 1. a) Yangın söndürücünün belirlendiği yere koyulduğu,
 2. b) Yangın söndürücüyle dış yüzeye bakacak şekilde kullanma talimatları engellenmemiş ve gözle görülür olduğu,
 3. c) Kullanma talimatı okunaklıdır,
 4. d) Mühür ve basınç göstergesinin kırık veya eksik olmadığı,
 5. e) Yangın söndürücü dolu olduğu, (tartarak veya kaldırarak),
 6. f) Yangın söndürücü açıkça zarar görmemiş, paslanmamış veya sızdırmış ve tıkanmış nozulu yoktur ve
 7. g) Varsa basınç cihazının okunması veya göstergesi çalıştırılabilir aralıkta veya konumda olmalıdır.

4.2.3 Yangın söndürücünün kontrolü

Madde 4.2.2 a) ve b) bendindeki gibi listelenmiş koşullarda, bir eksikliği ortaya çıkardığı zaman, acil düzeltici faaliyet yapılmalıdır.

4.2.4 Tekrar doldurulabilir söndürücünün kontrolü

Madde 4.2.2 c), d), e), f) veya g) bendindeki koşullarından herhangi birinde bir eksikliği ortaya çıkardığı zaman, bu söndürücü uygun bakım işlemlerine tabi tutulmalıdır.

4.2.5 Madde 4.2.2 c), d), e), f) veya g) bendindeki koşullarından herhangi birinde, doldurulmayan tozlu söndürücünün kontrolü bir eksikliği ortaya çıkardığı zaman, bu söndürücü hizmetten kaldırılmalıdır.

4.2.6 Tekrar doldurulamayan temizleme maddeli söndürücünün Madde 4.2.2 c), d), e), f) veya g) bendindeki koşullarından herhangi birinde, kontrolü bir eksikliği ortaya çıkardığı zaman, bu söndürücü hizmetten kaldırılmalı ve madde iyileştirilmeli veya ortadan kaldırılmalıdır.

4.3 Bakım

4.3.1 Genel Ek C’de belirtilenin dışında tüm söndürücüler aşağıda gösterildiği şekilde bakıma tabi tutulmalıdır. a) Yılda bir kereden fazla ancak altı aydan az olmayacak sürede, b) Hidrostatik deneyi sırasında, c) Bir muayeneyle özellikle belirtildiğinde. Bakım işlemleri Madde 4.3.2’ye uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

4.3.2 Tüm yangın söndürücüler 4.3.2.1 Her bir bakımda, bütün yangın söndürücüler aşağıdaki işlemlere tabi tutulmalıdır. a) Yangın söndürücünün kullanıp kullanılmadığını belirlemek için mühür ve emniyet cihazının kontrolü, b) Bakımın ardından emniyet cihazının değiştirilmesi ve yeni bir mührün yerleştirilmesi, c) Yangın söndürücüye etiketin eklenmesi veya gerekli bakımın gerçekleştirildiğini belirten yangın söndürücüye eklenen etiketin işaretlenmesi.

TSE ISO / TS 11602 – 2

4.3 Bakım 4.3.2.2 Taşınabilir yangın söndürücülerin bakımını yaparken yürütülecek işlemleri belirlemek için, yangın söndürücülerin tipi aşağıdaki gibi kategorize edilir.

Kategori 1: Su, katkı maddeleri ile su veya köpük gibi yangın söndürme ortamı ile depolanmış-basınç tipi yangın söndürücüler.

Kategori 2: Tozlu veya temizleme maddesi gibi yangın söndürme ortamı ile depolanmış-basınç tipi yangın söndürücüler.

Kategori 3: Su, katkı maddeleri ile su veya köpük gibi yangın söndürme ortamı ile gaz kartuşu tipi yangın söndürücüler.

Kategori 4: Toz gibi yangın söndürme ortamı ile gaz kartuşu tipi yangın söndürücüler.

Kategori 5: Karbon dioksit yangın söndürücüler.

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER MUAYENE, BAKIM VE DOLUM UYGULAMALARI

ICS 13.220.10 TÜRK STANDARDI TS 862-7 EN 3-7/Nisan 2005

8.1.3.2 Yangın söndürücü, iç basıncının bir bağımsız cihaz yoluyla doğrudan kontrol edilmesini sağlayan bir bağlantıya sahip olmalıdır. Bu tür bir bağlantı basınç alıkoyma başlığına (Madde 8.1.3.1) bağlanmalı ve basınç altındaki muhtevayla doğrudan temas hâlinde olmalıdır. Bu tür bir basınç alıkoyma başlığı, başlık, basınçölçer veya basınç göstergesi olabilir.

TÜRK STANDARDI TS 11827: 2017 4.2.16

NOT 3 Tetik tertibatında, manometrenin takıldığı yer, çek valf tertibatlı olmalı ve manometre söküldüğünde yangın söndürme cihazından gaz, sıvı ve toz kaçırmayacak özellikte olmalıdır. TS ISO 11602-2 Çizelge 1 No:1’e göre bakım yapılırken, manometre sökülüp yerine kalibrasyonlu manometre takılarak iç basıncın kontrolü yapılabilmelidir.

5-Hidrostatik dayanıklılık-basınç deneyleri

5.1 Genel 5.1.3 Bir yangın söndürücü silindiri veya gövde a) ila f)’ye kadar aşağıda listelenen koşulların birini veya daha fazlasını karşılarsa hidrostatik deney yapılmamalı, ama kendi sahibi tarafından ya da onun talimatıyla imha edilmelidir:

 1. a) Lehimleme, kaynaklama, pirinçle lehimleme veya bileşenlerin yamalanarak tamiri mevcut olduğu zaman,
 2. b) Silindir veya gövde dişleri zarar gördüğünde,
 3. c) Oyuklanmaya neden olan korozyon mevcut olduğu zaman,
 4. d) Yangında yanmış yangın söndürücüler,
 5. e) Paslanmaz çelik yangın söndürücülerinde yangın söndürücü madde olarak kalsiyum klor tip madde kullanıldığı zaman
 6. f) Yangın söndürücünün süresinin dolduğu düşünüldüğünde

5.2 Frekans

5.2.1 10 yılı aşmayan aralıklarda yangın söndürücüler hidrostatik olarak denenmelidir.

Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrol Mevzuatı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Tüpleri ve Cihazlarına Kontrol Bakım ve Dolum Hizmeti sunan firmalar İçin Kuralların Standardı ile İlgili Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmektedir.

Standartlar gereği elde ve arabayla taşıması gerçekleştirilen yangın söndürme cihazlarının bakımı için, test ve dolum hizmeti sunan firmaların işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım ve personellerle ilgili genel kurallarını kapsıyor.

Mevzuata göre  yangın söndürme cihazlarının içindeki söndürme maddeleri 4. yılın sonunda yenileneceği belirtilmekte, hidrostatik testlerinin yapılması gerekmektedir. Yangın söndürme cihazları ilk hizmete alındığında ve daha sonra yaklaşık 30 gün aralıkla veya şartlara göre daha sık süreyle sahibi ya da firmanın sorumlusu tarafından periyodik muayeneden geçirilmesi gerektiği ve bu durumun kayıt altına alınması gerektiği belirtilmektedir.

Yangın söndürme cihazının sahibi ya da firmanın atadığı sorumlusu, periyodik muayene esnasında olumsuz bir durumla karşılaştığında, anlaşmalı ve sözleşmeli olduğu ürünü satın aldığı iş yerine bilgi verir.  Söz konusu yangın söndürme cihazlarının, yılda bir defadan fazla fakat 6 aydan az olmayacak şekilde anlaşmaya tabi tutulması gerektiğini ve cihazlarının bakımının yaptırılmasını talep etmelidir. Bu konuyu başlıklar halinde aşağıdaki bilgilerle daha iyi açıklayabiliriz.

Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrol zamanı

İlgili kişi tarafından yangın söndürme tüplerinin yılda 1 defadan fazla fakat 6 aydan az olmayacak şekilde, Cihazların yıllık periyodik bakımları için çalışılan firma ya da yetkili firma ile sürekli olarak iletişimde kalınması gereklilik arz etmektedir. Periyodik bakımlarının “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi”  mevcut olan firmalara yaptırılmasının önemli olduğunu belirtmek gereklidir.

YANGIN TÜP DOLUM VE BAKIMI

Yangın Tüplerinin Aylık Kontrolleri
Binalarda oluşturulan yangın söndürme ekiplerinde bulunan kişiler arasında yapılan görevlendirme ile bakım ve dolumu yapılarak uygun şekilde yerleştirilen tüplerin aylık olarak kontrol edilmesi ve kayıt oluşturulması gereklidir. Yapılan bu aylık kontroller ile tüplerin basınç göstergelerinin izlenmesi, herhangi bir deforme veya sızdırmanın tespiti ve önlem alınması mümkün olur. Ayrıca yangın tüpü uyarı işaretlemeleri, acil çıkış yönlendirme levhalarının kontrolü de aylık kontrol formunda bulunmalıdır.

Yangın Tüplerinin Yıllık Bakımları

Binadan sorumlu kişi tarafından yangın tüplerinin yılda bir kereden fazla ancak altı aydan az olmayacak sürede, yıllık periyodik bakımları için yetkili firma ile irtibatta olması gerekmektedir. Bu periyodik muayene bakımların, “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” almış firmalar tarafından yapılması, bakım konusunda uygunluk için önemlidir.

Yangın Tüpü Kontrol ve Bakım Dosyası

Binalarda bulunan yangın tüplerinin her an kullanılabilecek şekilde hazır tutulabilmesi, gerektiği zamanlarda çalışır durumda olduğunun bilinmesi için yapılan kontrollerin kayıt altına alınması önemlidir. Sorumlular tarafından görev paylaşımı için “Yangın söndürme cihazları Kontrol ve Bakım Talimatı” hazırlanmalıdır. Ayrıca Yangın söndürme ekip başkanları tarafından aylık olarak yapılacak kontroller ve yıllık bakımlar da formlara işlenmelidir. Bunun için de “Yangın Söndürme Cihazı Kontrol ve Bakım Formu” kullanılabilir.
Yıllık olarak yapılan periyodik muayene bakımlar, 4 yılın sonunda tüpün tamamen boşaltılarak, yeniden dolum ve hidrostatik test uygulanması ile devam eder. 4 yılın sonunda gidecek olan yangın tüplerinin yapılacak bir tatbikat ile tamamen boşaltılması ve ardından dolum ve test için firmaya yönlendirilmesi de uygun bir faaliyet olabilir.

Yangın Tüpü Dolumu Nasıl Yapılır?

Öncelikle yangın söndürme cihazları dolum ve bakım işlemleri için çok dikkatli olup standartlara uygun malzeme kullanmak gerekmektedir.
Doluma alınan yangın söndürme cihazı için ilk yapılacak iş, içerisinde bulunan itici gazın (azot)  boşaltılmasını sağlamaktır.
Azot gazı boşaltıldıktan sonra cihazın vanası sökülüp cihazın içinde bulunan kimyevi madde vakum makinesi yardımıyla boşaltılır.  Kimyevi madde çekildikten sonra gövde üzerinde bulunan üretim tarihi veya varsa test tarihine bakılır, gövde kullanım süresi dolmuş ise gövde hidrostatik teste tabi tutulur. Şayet gövde kullanım süresi geçmemiş, gövdesinde darbe ve korozyon yoksa dolum işlemlerine başlanır.
Cihazın içi boş vaziyette vakum makinasına konur ve toz vakum makinesi ile gövdenin içine boşaltılır. Bu işlemden sonra daha önce gövde üzerinden sökmüş olduğumuz vanamızın içi sökülerek temizlenir, contalar kontrol edilip yenileriyle değiştirildikten sonra manometrenin kontrolü yapılır. Bu işlemlerden sonra vana hazır hale gelir ve cihazın üstüne konup cihaz kapatılır.
Daha sonra cihaz mengeneye konup vanası iyice sıkılır, cihazı mengeneden çıkarmadan cihazı içine itici gaz olarak 18 bar azot gazı basılır. Azot basım işlerinden sonra cihazdaki basınç kaçaklarını görmek için cihaz su testine tabi tutulur varsa cihazda ki basınç kaçakları giderilir.
Su testinden sağlam çıkan yangın söndürme cihazının hortumu, pimi ve mühürü takılıp, daha sonra etiketleme işlemine geçilir. Cihaz etiketlerinde dolum tarihi, kontrol tarihi, son kullanma tarihi ve bu cihazlar hakkında genel bilgiler bulunmalıdır.
Artık cihaz kullanıma hazır hale gelmiştir.

Yangın söndürme cihazlarında 2011 yılı itibari ile [emniyet ventilli tetik] kullanımını zorunlu hale getirilmiştir. Yangın tüpleri, bulunduğu ortamlarda aşırı nem, sıcak ve soğuğa maruz kaldıysa sacın yıpranmasına neden olur. Periyodik bakımları yapılmayan yangın tüpünün patlaması sonucu birçok kişi yaralanmış veya hayatını kaybetmiştir. Can ve mal güvenliğini koruması gereken yangın tüpleri 18 bar basınçla N2 azot gazı ile doldurulur bulunduğu ortamlar da hava şartlarının etkisi ile bu basınç 25 bara kadar çıkar ve gövdede şişme meydana gelir eğer uzman biri tarafından müdahale edilmezse tehlike arz eder. Bu gibi yaralanma ve ölüm vakalarına engel olmak için Sanayi Bakanlığı 01/10/2011 tarihinden itibaren Emniyet Ventilli Tetik kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Emniyet Ventilli Tetik kullanılmadığı tespit edilen her bir cihaz başına, hem dolum yapan firmaya hem de bulunduran firmaya ciddi rakamlar da para cezası kesilmektedir.

22.03.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren

TS 11827 Mart 2011 standardının 4.2.12 maddesinde “İş yeri tarafından hizmet verilen yangın söndürme cihazlarına TS ISO 11602-2’ye uygun olarak periyodik bakım, dolum, test, onarım, periyodik muayene ve bakım hizmetleri verilmeli, bu hizmetlerle ilgili veriler kayıt altına alınarak yapılan işlemleri gösteren bakım formlarının bir örneği müşteriye teslim edilmelidir”

Söz konusu standardın 4.2.14 maddesinde ise “İş yeri, cihazların bakım ve dolum hizmetini yazılı sözleşme esasına göre verebilecek yapıda olmalı, kullanıcı ile bakım sözleşmesi yapmalı..” denilmektedir. Aynı standardın 4.2.20 maddesinde de “…kullanıcılar tarafından yıllık bakımları yaptırılmayan söndürücülerde oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı iş yeri sorumlu tutulmamalıdır” denilmektedir. Ayrıca, yangın söndürücüler Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre üretilmesi gereken ürünlerdir.

2004 yılından itibaren Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) uygulanması zorunlu olarak yürürlüğe girmiştir. Aşırı basınç yükselmesinde söndürücünün içindeki basıncı tahliye edebilmesi için, tetik tertibatı üzerinde “Yüksek Basınç Emniyet Ventilinin” bulunması zorunludur.

Dolumu yapılmak üzere teslim edilen cihazlarda gerekli emniyet tertibatı yok ise yönetmeliğe uygun olarak yeni tetik mekanizması monte edildikten sonra dolumu yapılmaktadır. Mağduriyet yaşanmaması açısından “herhangi bir yangın olayında yüksek basınç sırasında patlamayarak hazne içerisinde bulunan gazı boşaltma amaçlı” bu özelliğin kullanılan tüm cihazlarda olmasına özen gösterilmelidir.  

Portatif Yangın Söndürme Periyodik Muayenesi

Bu sistemlerin önemi gereği standartlara dayalı muayenesinin yapılması gereklidir. Proje ve yerleşim planlarından başlayan uzmanlaşmış kontrolün TÜRKAK onaylı Akreditasyonlu firmalar tarafından yapılması da sistemin güvencesi olacaktır. Kısaca bakımından, periyodik muayenesine kadar tamamen ciddiyet gerektirir.

Trakya Laboratuvar Ltd. Şti. olarak onaylı TÜRKAK akreditasyonu ile bu konuda iddialı olan firmamız, geniş, tecrübeli ve uzman kadrosuyla daima periyodik kontrolün adresi olmaya devam edecektir.

AKREDİTASYONUMUZ DAHİLİNDEKİ

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PERİYODİK MUAYENE KAPSAMLARIMIZ:

5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri

5.A.2. Yangın Su Deposu

5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu

5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi

5.A.5. Yangın Dolap Sistemi

5.A.6. Su Sprey (Water Spray) Sistemleri

5.A.7. Su Sisi (Water Mist) Sistemleri

5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri

5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi

5.A.10. Algılama Alarm Sistemleri

5.A.11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.13. Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri

5.A.14. Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sistemleri

5.A.15. Duman Tahliye Sistemleri

5.A.16. Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü” adlı hizmetimizi de inceleyebilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz


Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Periyodik Kontrolleri Acil aydınlatma ve yönlendirme siste
Pres Muayenesi Periyodik Kontrol
İçindekiler Trakya Laboratuvar, pres muayenesi hizmetiyle endüstriyel pres makinelerinin güve
İş Hijyeni – Gürültü Maruziyet Ölçümü
GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ İş Hijyeni ortam ölçümü kapsamında çalışan üzerinde en verimli sonucun alın
Ağır Metal Ölçümü Periyodik Kontrol
İçindekiler Ağır metaller, doğal olarak bulunan elementlerin bazılarıdır ve çevre, endüstri v
Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri Periyodik Kontrol
Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri, acil durumlarda insanların binadan güvenli bir şekilde çıkması
Delik büyütme tezgahı
İmalat sektöründe kullanılan delik büyütme tezgahları, parçalara daha büyük çaplı delikler açmak vey
Whatsapp Destek Whatsapp Destek