YÜKLENİYOR

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol

Tarih boyunca insanların yangın kontrol almaya başlamasıyla can ve mal kaybında düşüler yaşanmaya başlandı. Günümüzde ise bir çok yangın söndürme sistemi bulunmaktadır. Bu sistemlerden biri de gazlı yangın söndürme sistemidir.

Gazlı yangın söndürme sistemleri olarak diğer yangın söndürme sistemlerine göre daha fazla söndürme özelliğine sahiptir. Suyun söndürme etkisinin az olduğu yangınlarda kullanılan gazlı söndürme sistemleri ateşe karşı güçlü bir reaksiyon göstererek söndürmektedir.

Gazlı yangın söndürme sistemleri hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

Gazlı yangın söndürme sistemleri yangın anında mutlaka sorun çıkartmadan çalışmalıdır. Bunun için periyodik kontrolü mutlaka yetkili Türkak onaylı muayene kuruluşlarınca yapılmalıdır. Yetkili muayene kuruluşları aşağıdaki yönetmeliklere uygun olarak gazlı yangın söndürme sistemleri muayenelerini göre periyodik kontrolleri yapmaktadır.

  • İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
  • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik

Binaların Yangından korunması hakkında yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme ve önleme sistemleri (2)

MADDE 98- (1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.

(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.

(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.

(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.

(6) (Ek: 16/3/2015-2015/7401 K.) Sürekli insan yaşamının olmadığı kapalı alanlarda (depo, arşiv, bilişim sistem odaları ve benzeri) yangın oluşumunu önleyen ve akreditasyona tabi ulusal veya uluslararası sertifikasyon sistemine sahip oksijen azaltma sistemleri uygulanabilir.

Gazlı Yangın Sistemleri için Sunduğumuz Hizmetler

  • Teknik dosya ve projelerin kontrolleri
  • Gazlı yangın sistemleri projeye uygun yapıldığının kontrolü (İmalat süreci kontrolleri)
  • Gazlı yangın sistemleri malzeme ve ekipman kontrolleri
  • Gazlı yangın sistemleri uygunluk ve kabul testlerine nezaret edilmesi
  • Gazlı yangın sistemleri periyodik kontrolleri, test ve muayeneleri

Trakya Laboratuvar, ilgili yönetmelikler gereğince profesyonel ekibi ile yangın tesisatı ve gazlı yangın söndürme sistemleri için periyodik kontrol hizmetleri sunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz


Tezgahlar Periyodik Kontrolü
Endüstriyel işletmelerde ve laboratuvarlarda kullanılan tezgahlar, güvenlik, verimlilik ve kalite aç
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene Temiz gazlı söndürme sistemleri adından d
İş Makinesi Periyodik Kontrol
İnşaat sektöründe kullanılan iş makinelerinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için periy
Duman Tahliye Sistemleri Periyodik Kontrol
Duman tahliye sistemleri, yangın durumlarında binanın içindeki dumanın tahliyesini sağlayan önemli b
Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrol
Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrol Büyük ve ağır işleri yapan kazıcı ve yükleyici iş makinası kazma
Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,
Whatsapp Destek Whatsapp Destek