YÜKLENİYOR

İçindekiler

Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor; Hemen hemen tüm İşyerlerinde çalışanların, sıcaklık, nem, hava akım hızı gibi koşullar açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını sağlamaktadır. Termal konfor genel olarak her ne kadar sadece sıcaklık akla gelse de durum bundan biraz daha farklıdır. Termal konfor bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem, hava akış hızı ve radyan sıcaklık niceliklerinin aynı andaki etkisi, hissedilen sıcaklık yani efektif sıcaklık tanımını ortaya çıkarmaktadır.

Termal konfor ölçümü; İşyerinde çalışanları rahatsız etmeyecek termal koşullar sağlamak işverenin görevidir. Termal koşulların (sıcaklık, esinti, vs.) izin verilen aralıklarda olup olmadı termal konfor ölçümüyle belirlenmektedir. İşyerlerinde bulunan dinlenme odaları, bekleme odası, soyunma bölümleri, duş ve tuvalet gibi yerlerde her zaman yeterli sıcaklıkta sağlıklı ortam koşulu sağlanmalıdır. Isıtma ve soğutma için kullanılan araçlar sürekli olarak kontrol edilerek çalışan personelleri rahatsız etmeyecek ve kazaya yol açmayacak şekilde yenilenmelidir. Termal konfor ölçümleri kişinin üzerine bağlanan bir cihaz değildir. Ortamın değerlerini çalışanların verileriyle birleştirerek sonuç verir. Ortam ölçümüdür.

İşçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma ortamı koşullarının önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle çalışma ortamı koşullarının fiziksel ve psikolojik açıdan çalışanların yaşam fonksiyonlarını tehdit etmeyen, rahatsızlık ve sıkıntıya yol açmayan, ısı, nem, havalandırma, aydınlatma, gürültü, titreşim ve benzeri konularla ilgili sorunlardan arındırılmış olması gerekmektedir.

Termal konfor’u etkileyen bazı hususlar vardır. Bu hususlar nedeniyle termal konfor ölçümü yapılmaktadır. Bu hususlar aşağıdaki gibidir.

 • Ortamda bulunan kişi sayısı
 • Yapılan işin ağır iş olması
 • Yapılan işin hafif olması
 • Çalışanların fiziki yapısı (yaş ve kilo)
 • Çalışanların cinsiyeti (kadın ve erkek)
 • Çalışan kişilerin sağlık durumları
 • Çalışanların fiziki yeterlilikleri
 • Ortamın bulunduğu coğrafi yapısı
 • Çalışma sırasında çalışanların üzerinde yer alan elbiseler

Termal konforu etkileyen bu durumlar nedeniyle termal konfor ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’e göre yapılmalıdır.

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

 • MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;
 1. a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
 2. b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.
 • (2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:
 1. a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
 2. b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
 3. c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.
 • (3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.
 • (4) İşveren, laboratuvarlardan işyerine iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere gelen laboratuvar personelinin işverenine aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapar:
 1. a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
 2. b) İlk yardım, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında görevlendirilen kişiler.
 • (5) İşveren, laboratuvar personeline işyerinde yürüttüğü faaliyetler süresince eşlik etmesi için işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan bir kişiyi görevlendirir.
 • (6) İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılması sırasında doğru sonuçları almak için;
 1. a) İş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini sağlar.
 2. b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılmasını sağlar.
 3. c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.
 • ç) İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her türlü bilgi, belge ve dokümanı, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvarlara verir.
 1. d) İşyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ilişkin çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır.
 • (7) İşveren, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklar.
 • (8) İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10 yıldır.

Termal Konfor Ölçümünde bu yönetmeliğe göre ve ölçümde dikkate alınacak hususlar şöyledir;

Hava Sıcaklığı: Hava durumuna bağlı olarak insan vücudunun görevi merkezi sinir sistemini ve iç organları sabit bir ısıda tutmaktır. ortamın soğukluğu ya da sıcaklığı ölçülür ve ölçüm sonucunun çalışana etkisi gözlenir. Buna göre şartlar olumlu noktaya çekilir. Kuru termometre kullanılarak hava sıcaklığı ölçülebilmektedir.

Hava Nemi: Ekstrem sıcaklıklarda ise nem önem kazanmaktadır. Havadaki nem miktarı da çalışanın performansını direkt olarak etkileyen önemli detaylardan birisidir. Nem oranı iş yerlerinde mutlaka yüzde 30 ve yüzde 65 arasında olmalıdır. Nem ölçümünü yapmak içinse higrometre kullanılmaktadır.

Hava Akım Hızı: Çalışma ortamında gaz ve tozların uzaklaştırılması önemlidir. Uygun hava akım hızı oluşturmak içerideki temiz havayı sağlamak ve istenmeyen toz ve gazları uzaklaştırmak için çok önemli bir detaydır. Bu ölçümü yapmak içinse anemometre kullanılmaktadır.

Termal Radyasyon: İnsan vücudunun çevre ve termal dengesi ile alakalıdır. Vücudun çevre ile olan termal dengesi bu ölçümle ortaya konmaktadır. Glob Termometre kullanarak bu ölçümü yapabilmekteyiz.

Termal Konfor Ölçümü Periyodik Kontrol Süresi

Termal konfor ölçüm Laboratuvarı olarak ölçümlerinizi yılda en az 1 kez yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Trakya Laboratuvar ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında uzman kadrosu ile profesyonel hizmetler sunmaktadır. Trakya Laboratuvar, çalışanların sağlıklı ve  güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin varlıklarını, termal konfor ölçümlerini ölçmekte ve raporlamaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz


Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol
İçindekiler Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrolü İmalat sanayinde kullanılan taşlama tezgahları
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmeti Mevcut çalışma ortamının ve burada hizmet veren çalışanları
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene
İçindekiler Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene Temiz gazlı söndürme s
Duman Tahliye Sistemleri Periyodik Kontrol
Duman tahliye sistemleri, yangın durumlarında binanın içindeki dumanın tahliyesini sağlayan önemli b
Depo Raf Periyodik Kontrolü
Depo raf denetimi, depo yönetimi ve güvenliği için kritik bir adımdır. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Soğuk Gerilmenin Tayini ve yorumlanması Ölçümü
Soğuk gerilme, bir malzemenin düşük sıcaklıklarda meydana gelen gerilme etkisidir. Özellikle Trakya
Whatsapp Destek Whatsapp Destek